HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

Vergi alacağı – İmtiyazlı alacak

  • T.C.
  • YARGITAY
  • 19. HUKUK DAİRESİ
  • E. 2005/7628
  • K. 2005/11942
  • T. 1.12.2005

• SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Vergi Alacaklarına Tanınan İmtiyaz 4949 Sayılı Kanun İle Kaldırılmış Olduğundan Vergi Alacaklarının 4. Sırada İşlem Görmesi Gereği )
• VERGİ ALACAĞINA TANINAN İMTİYAZ ( 4949 Sayılı Kanun İle Kaldırılmış Olduğundan Vergi Alacaklarının 4. Sırada İşlem Görmesi Gereği – Sıra Cetveline İtiraz )
2004/m. 206, 207, 6183/m. 1
ÖZET : Davacı Hazine vekili, alacaklarının sıra cetvelinde 4. sıraya alındığını, oysa vergi alacaklarının imtiyazlı olduğunu, üçüncü sıraya alınması gerektiğini iddia ederek sıra cetveline itiraz etmiştir. Vergi alacaklarına tanınan imtiyaz 4949 Sayılı Kanun ile kaldırılmıştır. Bu durumda vergi alacaklarının 4. sırada işlem görmesi gerekir. Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya uygundur.

DAVA : Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, alacaklarının sıra cetvelinde dördüncü sıraya alındığını, oysa gerek 6183 Sayılı Yasada ve gerek İİK’nun 206’ncı maddesinin 4949 Sayılı Yasa ile değişmeden önceki halinde alacaklarının imtiyazlı olduğunu, bu itibarla sıra cetvelinin düzeltilerek alacaklarının imtiyazlı alacakların bulunduğu üçüncü sıraya alınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İcra mahkemesince, davacı alacağına imtiyaz tanıyan yasal bir düzenleme bulunmadığı, bu itibarla davacı alacağının dördüncü sıraya alındığı sıra cetvelinin usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Müflis şirketle ilgili olarak İİK’nun 206 ve 207’nci maddeleri uyarınca düzenlenen sıra cetvelinde vergi alacağının tamamı 4’üncü sıraya kabul edilmiştir.

İİK’nun 206’ncı maddesinde 4949 Sayılı Yasa ile değişiklik yapılmadan önce kamu alacakları 5’inci sırada işlem görmekteydi. 4949 Sayılı Yasa ile yapılan değişiklikten sonra özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacakların 3’üncü sırada işlem göreceği belirtilmiştir. Vergi alacaklarına iflasta sıra cetvelinde diğer alacaklılara karşı imtiyaz tanıyan bir yasa hükmü bulunmamaktadır. Anılan yasanın gerekçesinde de vergi alacakları yönünden tanınan imtiyazın kaldırıldığı belirtilmiş ve vergi alacaklarının 4’üncü sırada işlem görmesi amaçlanmıştır.

İcra Mahkemesi’nce bu yön gözetilerek, Maliye Hazinesi’nin 3’üncü sırada yer alması gerektiğine yönelik itirazının reddinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün ONANMASINA, 01.12.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

6183 sayılı Kanun

AMME ALACAKLARINDA RÜÇHAN HAKKI :
MADDE 21 – Üçüncü şahıslar tarafından haczedilen mallar paraya çevrilmeden evvel o mal üzerine amme alacağı için de haciz konulursa bu alacak da hacze iştirak eder ve aralarında satış bedeli garameten taksim olunur. (Ek hüküm: 5479 – 30.3.2006 / m.4) “Genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezaları ve bunlara bağlı zam ve faizler için tatbik edilen hacizlerde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 268 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi hükmü uygulanmaz.”
Rehinli alacaklıların hakları mahfuzdur. Ancak, gümrük resmi, bina ve arazı vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan âmme alalcakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan evvel gelir.
Borçlunun iflâsı, mirasın reddi ve terekenin resmi tasfiyeye tabi tutulması hallerinde âmme alacakları hakkında İcra ve İflâs Kanununun 206’ncı maddesindeki sıraya göre muamele yapılır. (Değişik son fıkra: 5479 – 30.3.2006 / m.4) Borçlunun iflası, mirasın reddi ve terekenin resmi tasfiyeye tabi tutulması hallerinde amme alacakları imtiyazlı alacak olarak 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesinin üçüncü sırasında, bu sıranın önceliğini alan alacaklar da dahil olmak üzere tüm imtiyazlı alacaklar ile birlikte işleme tabi tutulur.