HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

Velayet kararı, velayetin fiilen kullanılabileceği sonucunu doğurmalıdır.

 

T.C. YARGITAY
2.Hukuk Dairesi
Esas: 2007/16702
 Karar: 2007/17570
 Karar Tarihi: 17.12.2007
 
VELAYETİN KALDIRILMASI DAVASI – DAVANIN REDDEDİLMİŞ OLMASI – VELAYETİN BABADA BIRAKILMIŞ OLMASI – ÇOCUKLARIN ÖĞRENİMLERİNİ DAVACI ANNEANNENİN YANINDA SÜRDÜRMELERİNE KARAR VERİLEMEYECEK OLMASI

 

ÖZET: Mahkemece, velayetin babadan kaldırılması isteğine ilişkin dava reddedilmiş, velayet babada bırakılmıştır. Velayet babada bırakıldığı halde, Türk Medeni Kanunu’nun 346. maddesi koşulları da gerçekleşmemişken babanın velayeti fiilen kullanamaması sonucuna müncer olacak şekilde çocukların öğrenimlerini davacı anneannenin yanında sürdürmelerine karar verilmesi doğru bulunmamıştır.
(4721 S. K. m. 337, 340, 342, 346)
 
Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda, mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.’nin yanında sürdürmelerine karar verilmesi doğru bulunmamıştır. Karar: 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere, özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacının temyiz itirazları yersizdir.
 
2- Davalının temyizine gelince;
Velayet, çocukların bakım, eğitim, öğretim ve korunması ile temsil görevlerini kapsar (TMK m. 337-340-342-346). Velayetin kaldırılması ve değiştirilmesi şartları gerçekleşmedikçe, ana ve babanın velayet görevlerine müdahale olunamaz. Mahkemece, velayetin babadan kaldırılması isteğine ilişkin dava reddedilmiş, velayet babada bırakılmıştır. Velayet babada bırakıldığı halde, Türk Medeni Kanunu’nun 346. maddesi koşulları da gerçekleşmemişken babanın velayeti fiilen kullanamaması sonucuna müncer olacak şekilde çocukların öğrenimlerini davacı (anneanne)

Sonuç: Temyiz edilen kararın yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, davacının temyiz itirazlarının yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple reddi ile hükmün bozma kapsamı dışında kalan yönlerinin ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın Cemile’ye yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcının yatıran Cesur’a geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 17.12.2007 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı