HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİNİN ÖĞRENİM, EĞİTİM VE YETİŞTİRME MASRAFLARININ TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 17.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 2602

Amaç

                Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar ile vazife malulü olarak ayrılanlar hariç olmak üzere, mecburi hizmet süresini tamamlamadan her ne şekilde olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan veya ilişiği kesilenlerin askeri öğrenci, subay ve astsubay olarak kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının tespitine esas unsurlar ile masrafların tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

                Madde 2 — Bu Yönetmelik, Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne şekilde olursa olsun mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubayları kapsar.

Mecburi hizmet süresini tamamlamadan, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar ile vazife malulü olarak ayrılanlar bu Yönetmelik kapsamına alınmazlar.

Dayanak

                Madde 3 — Bu Yönetmelik 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun değişik 112 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Subay, astsubay nasbedildikten sonra yurt içinde ve yurt dışında yapılan eğitim ve yetiştirme masraflarının hesabında dikkate alınacak hususlar

                Madde 4 — Subay, astsubay nasbedildikten sonra yurt içinde ve yurt dışında yapılan eğitim ve yetiştirme masraflarının hesabında;

a) Harp Akademileri eğitimi (Silahlı Kuvvetler Akademisi dahil) ile Harp Akademilerinde verilen diğer eğitimler,

b) Sınıf okullarında/eğitim merkezlerinde temel kurs, görev öncesi, ileri ihtisas olarak verilenler dahil tüm meslek içi kurs ve eğitimler,

c) Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde veya dışındaki bir kurumda verilen yabancı dil eğitimi,

d) Türk Silahlı Kuvvetleri nam ve hesabına lisans veya lisansüstü eğitimi,

e) Bağlı olduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ücretli izin alarak Türk Silahlı Kuvvetleri dışındaki özel veya resmi kurum ve kuruluşlarda, ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılan idari uygulamalar çerçevesinde verilen ücretli eğitim, kurs, staj, ihtisaslar,

f) Komutanlıklar bünyesinde açılan Sualtı Taarruz (SAT), Sualtı Savunma (SAS), Mayın Harbi Dalgıcı, Birinci Sınıf Dalgıç Kursu, Kurbağa Adam Kursu,

g) Yurt dışında verilen öğrenim, staj, kurs ve ihtisaslar ile görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gönderilenlere sağlanan eğitimler

dikkate alınır.

Yukarıda belirtilen faaliyetlerin sona ermesini müteakip, ilgili komutanlıklar veya kurum amirlikleri tarafından maliyetleri hesaplanarak, Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir ve personelin özlük dosyasına/evsaf kartına işlenir.

Maliyet hesabı

                Madde 5 — Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar ile vazife malulü olarak ayrılanlar hariç olmak üzere her ne şekilde olursa olsun mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar ile ilgili maliyet hesabında;

a) Öğrencilik dönemine ait 3 Eylül 1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik hükümleri uygulanarak yapılacak hesaplamada; yiyecek, giyim-kuşam, öğrenci harçlıkları, kitap-kırtasiye, vize-diploma-sınav ve benzeri harçlar, öğretim ve eğitimin gerektirdiği ulaşım giderleri, ilaç-tedavi giderleri, barındırma, askerî liseler hazırlık sınıfları yabancı dil eğitimleri, atış, personel ve amortisman giderleri ile görmüş olduğu kurs masrafları,

b) Kurs merkezlerinde; subay, astsubay olarak eğitim ve yetiştirme masraflarının tespitinde; eğitim-öğretim görevlilerinin kurs süresiyle orantılı maaşları, ek ders ücretleri, yolluk ve yevmiyeler, kırtasiye giderleri, (eğitim yardımcı malzemeleri/askerî öğrenciler için) eğitim ve yetiştirmenin gerektirdiği taşıma ve ulaşım giderleri, ilaç ve tedavi, öğrenim ve eğitim ve öğretimin diğer eğitim kurumlarına ödenen masrafları ve amortismanlar,

c) Yurt dışına öğrenim, staj, kurs, ileri ihtisas veya bilgi ve görgülerini artırmak maksadıyla gitmiş olanlardan, durumları 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 112 nci maddesinin dördüncü fıkrasına uyanlara, orada bulundukları süre içerisinde ödenen aylık ve devletçe yapılan masrafların dört katı tutarındaki tazminat,

d) Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak maksadıyla gitmiş olanlara, buralarda geçirdikleri sürelerde Devletçe bu maksatla yapılan aylık ödemelerden; yurt içi maaşından eksik ödenen % 40 oranındaki kısma tekabül eden tutar indirildikten sonra bulunan ödeme miktarı ile kitap, kırtasiye ve harcırah  giderleri

dikkate alınır.

Öğrencilik dönemine ilişkin masraflar ile subay ve astsubay nasbedildikten sonra yapılan eğitim ve yetiştirme masrafları, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak bu Yönetmelik çerçevesinde hesaplanarak hazırlanan belgeler, ilgili şahsa ve nakit saymanlığına gönderilip ödettirilmesi sağlanır.

Atama yapan birim tarafından;

1) Tazminat  hesaplarında  kullanılacak  veriler,   Kuvvet  Komutanlıkları  ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı  Personel Başkanlığınca ve Okul Komutanlıklarınca personelin şahsi dosyasından takip edilir.

2) Personele yapılan masrafların ait olduğu yılın maliyet tutarlarının, ayrıldığı/ilişiğinin kesildiği tarihe getirilmesinde, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerinde belirtilen faiz oranı uygulanarak, Borçlar Kanunu hükümlerine göre, ilgili Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından işlem yapılır.

Hesaplama ve takip yöntemi

                Madde 6 — Öğrenim, eğitim ve yetiştirme masrafının hesabında;

a) Mecburi hizmet süresinin eksik kalan kısmı dikkate alınır. Hizmetten sayılmayan firarda, izin tecavüzünde, açıkta, tutuklulukta, hapiste geçen süreler dikkate alınmaz. Noksan hizmet gün olarak hesaplanır.

b) Personelin ayrıldığı veya ilişiğinin  kesildiği tarih esas alınmaz. Masrafların yapıldığı yıl esas alınarak, ayrıldığı veya ilişiğinin kesildiği tarihe kadar kanuni faizi hesaplanarak tazminat hesabı yapılır. Kanuni faiz hesabı Maliye Bakanlığı birimlerince yapılır.

c) Geçmiş yıllarda açılan, ancak personelin ayrıldığı veya ilişiğinin kesildiği tarihte uygulanmayan kursların maliyeti de kursun görüldüğü tarih esas alınarak aynı kapsamda değerlendirilir.

d) Bütün birlik ve kurumlarda uygulama birliğini sağlamak amacıyla, Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki faaliyetlere ilişkin harcamaların maliyet hesaplamalarında, personelin fiilen katıldığı günler esas alınır.

e) Genelkurmay Başkanlığınca (BILKARDEM) hazırlanan eğitim-maliyet etkinlik analiz metotları, bilgisayar programları kullanılarak yazılımda standart kullanım sağlanır.

f) Her yıl, tazminata esas maliyetlerde oluşan artışlar, faaliyete odaklı giderlerle sınırlı kalacaktır.

Geçici Madde 1 — Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte henüz ödeme yapmamış, ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilmiş personele de bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

                Madde 7 — Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

                Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümleri Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları tarafından yürütülür.