HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

Takas Talebinde Yetkili Mercii

  • T.C. YARGITAY
  • 12.Hukuk Dairesi
  • Esas:  2005/12463
  • Karar: 2005/16277
  • Karar Tarihi: 22.07.2005

ÖZET: Borçlu takas talebini, İcra Mahkemesi’ne beyan edebileceği gibi, İcra Dairesi’ne sunması da mümkündür. Bu istem, takibin her safhasında bildirilebileceğinden, herhangi bir süreye tabi bulunmamaktadır.(2004 S. K. m. 68)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

H.G.K.nun 12.10.1994 tarih ve 1994/251-593 sayılı kararında da benimsendiği üzere dar yetkili İcra Mahkemesinin yargılama usulü gözönünde tutulduğunda takip hukuku bakımından takas ve mahsup iddiası kural olarak;

1- Takasa konu alacağın İİK.nun 68. maddesindeki belgelere dayalı bulunması,

2- Bu alacakla ilgili olarak icra takibinin yapılmış ve takibin kesinleşmiş olması,

3- Alacağın ilama bağlanması hallerinde nazara alınabilir.

Borçlunun takas talebini İcra Mahkemesine beyan edebileceği gibi, bu başvurusunu İcra Dairesine sunması da mümkündür. Bu istem, takibin her safhasında bildirilebileceğinden herhangi bir süreye tabi bulunmamaktadır. Dairemizin yerleşik içtihatları da bu yöndedir.

O halde, Mahkemece, işin esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle takas definin reddi yolunda hüküm kurulması isabetsizdir.

Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 22.07.2005 gününde  oybirliği ile  karar verildi.

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı