HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

iş davaları

Kısmi Dava – Belirsiz Alacak Davası

 • T.C. YARGITAY
 • Hukuk Genel Kurulu
 • Esas: 2012/9-838
 • Karar: 2012/715
 • Karar Tarihi: 17.10.2012

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – KISMİ DAVA VE BELİRSİZ ALACAK DAVASI KAVRAMLARI – İŞÇİLİK ALACAKLARININ BELİRLİ OLUP OLMADIĞININ SOMUT OLAYIN ÖZELLİĞİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUCA GİDİLMESİ GEREKTİĞİ – DİRENME KARARININ BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, fazla mesai ücretinin ödenmemesi nedeni ile iş akdini haklı nedenle feshettiği iddiasıyla, işçi tarafından açılan kıdem tazminatı ve fazla mesai ücreti alacağının … TL lik kısmının tahsili istemine ilişkindir. Dava konusu fazla mesai ve kıdem tazminatı istemi için talep konusunun miktarının taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli olduğundan söz edilmesi mümkün değildir. Bu bakımdan yerel mahkemenin, Hukuk Genel Kurulu çoğunluğunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyması gerekirken, direnme kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup; verilen kararın bozulması gerekmiştir. Devamı

Diğer işçiye cinsel taciz – haklı fesih sebebidir

 • T.C. YARGITAY
 • 9.Hukuk Dairesi
 • Esas:  2012/7304
 • Karar: 2012/8445
 • Karar Tarihi: 14.03.2012

İŞYERİNDE CİNSEL TACİZ – KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI DAVASI – FESHİN KANUN MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN ALTI İŞ GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİĞİ – DAVANIN REDDİ GEREKTİĞİ – KABULE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulduğunda, feshin kanun maddesinde öngörülen 6 iş günlük hak düşürücü süre içerisinde gerçekleştiği kabul edilerek davanın reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

(4857 S. K. m. 26)

Dava: Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Devamı

İş Kazasında Manevi Tazminat

 • T.C. YARGITAY
 • 21.Hukuk Dairesi
 • Esas: 2011/12229
 • Karar: 2011/12913
 • Karar Tarihi: 12.12.2011

TAZMİNAT DAVASI – İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİĞE UĞRAYAN DAVACI – DAVALININ TAM KUSURUNA DAYANARAK MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNDUĞU – RAPORDA DAVACIYADA KUSUR İZAFE EDİLDİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, iş kazası sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan davacının maddi ve manevi tazminat ile tedavi gideri istemine ilişkindir. Davacının dava dilekçesinde davalının tam kusuruna dayanarak manevi tazminat talebinde bulunduğu mahkemece hükme esas alınan raporda davacıya %30 kusur izafe edildiği görülmektedir. Bu durumda manevi tazminat talebinden bir miktar indirim yapılarak manevi tazminat miktarının tayin edilmesi gerekir.

(5510 S. K. m. 13) Devamı

İşe İade Davası – TİS Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği

 • T.C. YARGITAY
 • 9.Hukuk Dairesi
 • Esas:  2009/46354
 • Karar: 2011/2219
 • Karar Tarihi: 03.02.2011

İŞE İADE DAVASI – TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ – İŞ SAATLERİNDE UYUMAK EYLEMİNİN BEŞİNCİ KEZ TEKRARI HALİNDE İHRAÇ CEZASININ VERİLECEĞİ – DAHA ÖNCE DAVACININ BENZER BİR EYLEMİNİN BULUNMAMASI – EYLEM VE CEZA ARASINDA ORANSIZLIK OLMASI

ÖZET: Fesih tarihini kapsar toplu iş sözleşmesinin disiplin cezalarını düzenleyen ceza cetvelinde, iş saatlerinde uyumak eyleminin ilk kez meydana gelmesinde ihtar, iki, üç ve dördüncü kez tekrarı halinde yevmiye kesme cezaları ve beşinci kez tekrarı halinde ise ihraç cezasını gerektireceği düzenlenmiş olup, daha önce davacının benzer bir eylemi bulunmaması ayrıca eylemin niteliği nazara alındığında eylem ve ceza arasında oransızlık bulunduğunun anlaşılması karşısında red kararının bozulması gerekmiştir.

(4857 S. K. m. 18, 19, 20, 21) Devamı

Fazla çalışma ücreti-bordronun imzalanmış olması-fazla çalışma ücretinde takdiri indirim

 • T.C. YARGITAY 
 • 9.Hukuk Dairesi
 • Esas:  2012/264
 • Karar: 2012/1209
 • Karar Tarihi: 23.01.2012 

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHEDİLDİĞİ – DAVACININ İHTİRAZI KAYITSIZ İMZALADIĞI AYLAR HESAP DIŞI BIRAKILARAK DAVACININ FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASI GEREĞİ – HATALI BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİBAR EDİLMESİ 

ÖZET: Somut uyuşmazlıkta emsal nitelikte verilen karar çalışma süreleri konusunda aynı nitelikte olduğundan, davacının ihtirazı kayıtsız imzaladığı ve fazla çalışma ücreti ödemesi öngören aylar hesap dışı bırakılarak davacının fazla çalışma ücreti hesaplanmalı ve hüküm altına alınmalıdır. Eksik ve hatalı bilirkişi raporuna itibar edilerek fazla çalışma ücretinin ayrıca ödenen aylar için hüküm altına alınması isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir. 

(4857 S. K. m. 68) 

Dava: Davacı vekili, davacı işçinin iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini, kıdem ve ihbar tazminatı ile ödenmeyen yıllık ücretli izin, fazla mesai ve tatil çalışmaları karşılığı ücret alacaklarının davalı işverenden tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.  Devamı

Ücretin ispatı / Banka'dan kredi çekebilmek için işverenin düzenlediği ücret belgesi

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2008/20960

Karar Numarası: 2010/5929

Karar Tarihi: 04.03.2010

Davacı, kıdem tazminatı, ücret, fazla çalışma ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi G.Demirtaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacı, ücretlerinin ödenmediği sebebiyle iş akdini haklı olarak feshettiğini belirterek kıdem tazminatı ile diğer işçilik alacakları isteğinde bulunmuştur. Davalı, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Karar, davacı ve davalı vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında işçiye ödenen aylık ücretin miktarı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Devamı

Mevsimlik İşlerde Kıdem Tazminatına Esas Ücretin Tespiti

 • YARGITAY
 • 9. HUKUK DAİRESİ
 • E: 2007/27615
 • K: 2008/26209
 • T: 10.10.2008

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacı, davalı işyerinde aşçı olarak çalıştığını, fazla çalışma ücretinin tahsili için işveren aleyhine dava açması üzerine akdin işverence kötü-niyetle feshedildiğini iddia ederek kıdem ve kötüniyet tazminatları ile yıllık izin, hafta ve genel tatil ücretlerinin hüküm altına alınmasını talep etmiştir. Davalı işveren vekili, davacımın mevsimlik işçi olduğunu, iş güvencesi kapsamında bulunduğunu kıdem tazminatının ise ödendiğini savunmuştur.

Mahkemece, davacının mevsimlik işçi olduğu kabul edilerek yıllık izin ücreti, hafta tatillerini kullandığı belirtilerek de hafta tatili ücretleri reddedilmiş, bakiye kıdem tazminatı ile kötüniyet tazminatı ve genel tatil ücret istekleri ise kabul edilmiştir. Devamı

İşe iade davası / iş güvencesi tazminatı / işe başlatmama

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2007/29283 K. 2008/27243 T. 14.10.2008 DAVA : İşe iade için başvuran işçiyi bir ay içinde işe başlatmayan işveren; boşta geçen süreye ait 4 aylık ücretleri ve mahkemece takdir edilen iş güvencesi tazminatını ödemek zorundadır.

İşe iade başvurusunun ardından işverenin daveti üzerine işe başlamayan işçi; boşta geçen süreye ilişkin 4 aylık ücretleri ve iş güvencesi tazminatını işverenden talep edemez.

İşe iade davası sonunda işçinin başvurusu, işverenin işe başlatmaması ve buna bağlı olarak ihbar tazminatı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Devamı

Fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmuşsa Islah’tan sonra da kısmi dava açılabilir

• ISLAH YOLUNA HER DAVADA BİR KEZ BAŞVURULABİLMESİ ( Kısmi Davada Fazlaya İlişkin Hak Saklı Tutulmuşsa Islah Talebinden Sonra Ek Davalar Açılarak Fark Alacakların İstenebileceği - İşçilik Alacakları Talebi ) • İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ TALEBİ ( Kısmi Davada Fazlaya İlişkin Hakkını Saklı Tutan ve Daha Sonra Islah Talebinde Bulunan Davacının İkinci Kez Islah Talep Edememesi - Kısmi Davada Fazlaya İlişkin Hak Saklı Tutulmuşsa Fark Alacağın Ek Dava Açılarak İstenebileceği ) • KISMİ DAVADA FAZLAYA İLİŞKİN HAKKINI SAKLI TUTAN İŞÇİ ( Her Davanın Bir Kez Islah Edilebilmesi - Islah Talebini Aşan Fark Alacağın Ek Dava Açılarak İstenebileceği ) • FAZLAYA İLİŞKİN HAK SAKLI TUTULARAK AÇILAN KISMİ DAVADA SONRA DAVANIN ISLAHI ( İkinci Kez Islah Yoluna Başvurulamaması - Ek Dava Açılarak Fark Alacakların Talep Edilebileceği ) • EK DAVA ( Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutan Davacının Islah Talebinden Sonra Ek Davalar Yoluyla Fark Alacağını İsteyebileceği - İşçilik Alacakları Talebi ) • FARK ALACAĞI ( Fazlaya İlişkin Haklarını Saklı Tutan Davacının Islah Talebinden Sonra Ek Davalar Yoluyla İsteyebileceği - İşçilik Alacakları Talebi ) 1086/m.83 Devamı

İşçinin nakli sırasında trafik kazası / İş Kazası

• İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT ( Davalılardan Biri İle Davacı Arasında Hizmet İlişkisi Bulunduğundan Zarara Neden Olan Olayın Trafik İş Kazası Olması Sonucu Açılan Tazminat Davasının Yasa Gereğince İş Mahkemesinde Görüleceği ) • DAVALARIN AYRILMASI ( Davalılardan Bir Kısmı Hakkında Arada Hizmet İlişkisi Bulunmadığı Gerekçesiyle Ayırma Kararı Verilemeyeceği ) • İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( İş Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Tazminat - Davalılardan Bir Kısmı Hakkında Arada Hizmet İlişkisi Bulunmadığı Gerekçesiyle Ayırma Kararı Verilemeyeceği ) • TRAFİK İŞ KAZASI ( Davalılardan Biri İle Davacı Arasında Hizmet İlişkisi Bulunduğundan Zarara Neden Olan Olayın Trafik İş Kazası Olması Sonucu Açılan Tazminat Davasının Yasa Gereğince İş Mahkemesinde Görüleceği ) 818/m.46,47 1086/m.43,46,77 Devamı
"Av. İlknur SEZGİN TEMEL" Yandex.Haritalar'da