HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

Menfi Tespit Davasında Takas Def’i

T.C. YARGITAY

11.Hukuk Dairesi
Esas:  2007/14873
Karar: 2009/2458
Karar Tarihi: 03.03.2009

MENFİ TESPİT DAVASI – ALACAĞA İLİŞKİN BONO ZAMANAŞIMINA UĞRAMADIĞI – DAVACININ TAKAS DEFİNDE BULUNABİLECEĞİ – DAVA TARİHİ İTİBARİYLE BONONUN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASININ SONUCA ETKİLİ OLMADIĞI

ÖZET: Davacının yaptığı takip tarihi itibariyle alacağına ilişkin bono zamanaşımına uğramadığından davacının takas definde bulunabileceğini, dava tarihi itibariyle bononun zamanaşımına uğramasının sonuca etkili olmadığı, gerekçesiyle davanın kabulü ile davacının takas talebi nazara alınarak, takip dosyasında davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmiştir.

(818 S. K. m. 118, 167) (2004 S. K. m. 72)
Dava: Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi’nce verilen 08.03.2007 tarih ve 2004/334-2007/104 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi duruşmalı olarak davalı Selçuk Ü. vekili ve davalı Arif T. vekili tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 03.03.2009 gününde taraf avukatları tebligata rağmen duruşmaya gelmediğinden, tetkikatın evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten, temyiz dilekçesinin süresinde verildiği anlaşıldıktan dava dosyası için Tetkik Hakimi Deniz Biltekin tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, müvekkili tarafından 27.03.1998 vade tarihli 100.000 DM bedelli bonoya dayalı olarak davalı Arif T. aleyhine 13.01.1999 tarihinde kambiyo senetlerine mahsus yolla icra takibi yapıldığını, davalı Arif T. tarafından ise 30.05.1997 vade tarihli 50.000.DM bedelli bonoya dayalı olarak müvekkili aleyhine kambiyo senetlerine mahsus yol ile icra takibine girişildiğini, takip kesinleşmeden, 11.01.1999 tarihinde takibe konu alacağın, diğer davalı Selçuk Ü.’a temlik edildiğini, bu takip dosyasında davalıların 5.348.976.000 TL alacağı da tahsil ettiklerini, taraflar arasında karşılıklı ve istenebilir iki borç bulunduğundan müvekkili tarafından takas-mahsup talebine ilişkin olarak İTM de dava açıldığını, davanın müvekkili tarafından yapılan takibin kesinleşmemesi nedeniyle reddine karar verildiğini, davalılar arasında yapılan temlikin, icra takibi kesinleşmeden yapılmasının kötü niyetli olduğunu, asıl amacın takas mahsup definden kurtulmak olduğunu ileri sürerek, müvekkilinin davalılar tarafından yapılan icra takip dosyasına borçlu olmadığının tesbitine, davalılar tarafından tahsil edilen 5.348.976.000 TL’nın tahsil tarihinden itibaren avans faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Davalı Selçuk Ü. vekili, davacının alacağının zamanaşımına uğraması nedeniyle kambiyo senedine dayanarak takas talebinde bulunamayacağını, takas edilmek istenen senedin ise kambiyo senedi vasfında olduğunu, aynı mahiyette olmayan alacak için takas ve mahsup talebinde bulunulmayacağını ayrıca, takas ve mahsup talebinin dava şeklinde istenemeyeceğini, davacının temliki öğrendiği tarihte BK’nun 167. maddesi gereğince itiraz ve defilerini ileri sürmesi gerekirken, süresinde yapılmayan takas itirazının reddinin gereceğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

Davalı Arif  T. davaya yanıt vermemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve tüm dosya kapsamına göre, davacının yaptığı takip tarihi olan 17.01.1999 tarihi itibariyle 100.000 DM alacağına ilişkin bono zamanaşımına uğramadığından davacının takas definde bulunabileceğini, dava tarihi itibariyle bononun zamanaşımına uğramasının BK’nun 118/Son maddesi gereğince sonuca etkili olmadığı, gerekçesiyle davanın kabulü ile davacının takas talebi nazara alınarak, Ankara 24. İrca Müdürlüğünün 1999/196 sayılı takip dosyasında davalıya borçlu olmadığının tesbitine bu dosyada ödenen 5.348,97 YTL’nın 06.04.2000 tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle davalılardan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı Selçuk Ü. vekili ve davalı Arif T. vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı Selçuk Ü. vekili ve davalı Arif T. vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı Selçuk Ü. vekili ve davalı Arif T. vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, taraf vekilleri duruşmaya gelmediğinden vekalet ücretinin alınmasına yer olmadığına, aşağıda yazılı bakiye 1.350,00 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalılardan alınmasına, 03.03.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı