HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

Manevi Tazminat – Trafik kazası

  • T.C. YARGITAY
  • 17.Hukuk Dairesi
  • Esas:  2012/7128
  • Karar: 2012/7821
  • Karar Tarihi: 14.06.2012

TAZMİNAT DAVASI – DAVACILARIN İHTİYARİ DAVA ARKADAŞI OLUŞU – HER BİR DAVACININ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN BAĞIMSIZ DAVA KONUSU OLDUĞU – DAVALILAR YÖNÜNDEN TEK BİR VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLECEĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Davacılar ihtiyari dava arkadaşı olup, her bir davacının maddi ve manevi tazminat istemi bağımsız dava konusu olduğundan, her bir davacının reddedilen maddi ve manevi tazminat istemi ayrı ayrı değerlendirilerek, red nedeni aynı olan davalılar yönünden tek bir vekalet ücretine hükmedileceği de dikkate alınarak vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.

(818 S. K. m. 47)

Dava: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili ve davalı E… Turizm Ltd. Şti vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Karar: Davacılar vekili müvekkillerinin kızları B. ve G.’in, davalıların işleteni, sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu aracın çarpması sonucunda yaralandığını ileri sürerek B. için 6.000,00 TL maddi, 50.000,00 TL manevi ve G. için 6.000,00 TL maddi ve 100.000,00 TL manevi tazminatın, anne N. için 20.000,00 TL ve baba M. için 10.000,00 TL manevi tazminatın davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekilleri davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulüne, davacı G. için 5.316,60 TL maddi ve 5.000,00 TL manevi tazminatın, B. için 3.000,00 TL manevi tazminatın, N. ve M. için 1.000,00’er TL manevi tazminatın davalılardan sigorta şirketi maddi tazminattan sorumlu olmak üzere davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili ve davalı E… Turizm Ltd. Şti vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacılar vekili ve davalı E… Turizm Ltd. Şti vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Dava, trafik kazasından kaynaklanan bedensel zararın tazmini istemine yönelik maddi ve manevi tazminat davasıdır. BK’nun 47 nci maddesine dayanmaktadır. Manevi tazminatın amacı, zarara uğrayan kişinin duyduğu manevi acıyı bir dereceye kadar yumuşatmak, bozulan manevi dengeyi onarıp düzeltmek, bir teselli, bir savunma ve ruhu tatmin etmektir. Hakim manevi tazminat miktarını tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına ve adalete uygun olarak takdir etmelidir. Takdir edilecek miktar, manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da göz önünde tutularak, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. Mahkemece müşterek çocukları G.’in kaldırımda yürürken meydana gelen kazada ağır yaralanması, çekilen acı ve sıkıntı dikkate alındığında hükmedilen manevi tazminat davacı anne, baba ve G. yönünden yetersizdir.

3- Davalı E… Turizm Ltd. Şti vekilinin temyiz itirazlarına gelince kabule göre, davacılar ihtiyari dava arkadaşı olup, her bir davacının maddi ve manevi tazminat istemi bağımsız dava konusu olduğundan, her bir davacının reddedilen maddi ve manevi tazminat istemi ayrı ayrı değerlendirilerek, red nedeni aynı olan davalılar yönünden tek bir vekalet ücretine hükmedileceği de dikkate alınarak vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması da doğru olmamıştır.

Sonuç: Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekili ve davalı E… Turizm Ltd. Şti vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, 2 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin, 3 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı E… Turizm Ltd. Şti vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacılar N., M. ve G. E. ve davalı E… Turizm Ltd. Şti yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edenlere geri verilmesine 14.06.2012 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı