HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

Islah’la arttırılan miktar için zamanaşımı ıslah tarihinden itibaren hesaplanmalı

  • T.C.
  • YARGITAY
  • 9. HUKUK DAİRESİ
  • E. 2003/113
  • K. 2003/11256
  • T. 12.6.2003

• FAZLA ÇALIŞMA ( Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu – Islah Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geriye Doğru Oluşan Alacağın Hüküm Altına Alınması Gereği )

• ZAMANAŞIMI DEFİ ( Fazla Çalışma – Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )

• ISLAH ( Arttırılan Miktara Karşı Zamanaşımı Defi – Zamanaşımının Islah Tarihinden İtibaren Hesaplanması Gereği/Fazla Çalışma )

1475/m. 35, 1086/m. 83, 87

ÖZET : Fazla çalışma alacakları beş yıllık zamanaşımına tabidir. Bu durumda ıslahla talep edilen miktarlara hasredilmek üzere ıslah tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde oluşan fazla çalışma alacaklarının hüküm altına alınması gerekir.

DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma parası, sosyal yardım ve ikramiye alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı İhlas Holdinğ ve Şifa Yemek Ltd. Şti. avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davalılar ıslah dilekçesine karşı verdikleri cevap dilekçesinde ıslahla arttırılan miktarlar yönünden de zamanaşımı definde bulunmuşlardır. Bu durumda davalıların, ıslahla arttırılan miktarlar yönünden ileri sürdüğü zamanaşımı definin değerlendirilmesi gerekir.

Bilindiği üzere, fazla çalışma alacakları beş yıllık zamanaşımına tabidir. Bu durumda ıslahla talep edilen miktarlara hasredilmek üzere ıslah tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde oluşan fazla çalışma alacaklarının hüküm altına alınması gerekirken, mahkemece, ıslaha karşı yapılan zamanaşımı def’i nazara alınmadan fazla çalışma alacak isteğinin tamamına hükmedilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12.06.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

Kazancı İçtihat Bankasından alınmıştır.