HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

İşe iade davası / işe başlatılma talebinin tebliği

  • T.C. YARGITAY
  • 22.Hukuk Dairesi
  • Esas:  2012/194
  • Karar: 2012/4021
  • Karar Tarihi: 12.03.2012

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – DAVA TARİHİ İTİBARİYLE DAVACININ İŞE BAŞLATILMA TALEBİNİN ALT İŞVERENE TEBLİĞ EDİLMEMESİ – İŞVERENİN İŞE BAŞLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BAŞLAMAMIŞ OLDUĞU – FESHİN GERÇEKLEŞMEMESİ – DAVANIN USULDEN REDDİ GEREĞİ

ÖZET: Dava tarihi itibariyle davacının işe başlatılma talebi alt işverene tebliğ edilmemiştir. Bu durumda işverenin işe başlatma yükümlülüğü başlamamış olup fesih gerçekleşmemiştir. Davanın usulden reddi gerekir.

(4857 S. K. m. 17, 20, 21, 32, 57) (1475 S. K. m. 14)

Dava: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, işe başlatmama tazminatı, ücret alacağı ve izin ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Karar: Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı G… A.Ş. ve alt işveren olan D… A.Ş. hakkında açtığı işe iade davasının kabul edilerek kesinleştiğini, 13.01.2011 tarihli telgrafla işe başlatılma talebiyle D… A.Ş.’ye başvurduğunu, bir ayı aşkın süre geçtiği halde cevap gelmeyince telgrafın akıbetini internetten araştırdığında şirket adresten taşındığından tebliğ edilemediğini öğrendiğini, adres değişikliği davacıya bildirilmediğinden, posta yoluyla dava dilekçesinin tebliğ edildiği adrese tebligatta yapılamadığından davacının işe başlatılmayacağının anlaşıldığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla; kıdem-ihbar tazminatları, boşta geçen süre ücreti, işe başlatmama tazminatı, son ay ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesini istemiştir.

Davalı vekili, davacının işvereniyle aralarında asıl-alt işveren ilişkisi bulunmadığından kendilerine husumet yöneltilemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece davacının işe başlatılma isteğiyle işverene başvuru yapmış sayılıp sayılmayacağını hiç tartışılmadan bilirkişi hesaplamaları doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar davacı ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.

Davalı temyizine gelince;

Dava tarihi itibariyle davacının işe başlatılma talebi alt işverene tebliğ edilmemiştir. Bu durumda işverenin işe başlatma yükümlülüğü başlamamış olup fesih gerçekleşmemiştir. Davanın usulden reddi gerekir.

Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda belirtilen nedenlerle;

1- Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,

2- Davanın reddine,

3- Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4- Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 48,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

5- Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.200,00 TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6- Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin olarak, 12.03.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı