HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

İşçi alacaklarında Asıl işverenin taşeronla birlikte sorumluluğu

  • T.C.
  • YARGITAY
  • 9. HUKUK DAİRESİ
  • E. 2005/31232
  • K. 2006/10530
  • T. 18.4.2006

• KIDEM TAZMİNATI ( Asıl İşverenin İşçilik Alacaklarından Taşeronla Birlikte Sorumlu Olduğu – İş Akdinin İşverence Haksız Feshedildiğinin İspat Külfetinin İşverene Ait Bulunduğu )

• İŞ AKDİNİN İŞVERENCE HAKSIZ FESHİ ( İspat Külfetinin İşverene Ait Bulunduğu – Kıdem İhbar Tazminatı ve Yıllık İzin Ücreti Alacakları )

• ASIL İŞVERENİN TAŞERONLA BİRLİKTE SORUMLULUĞU ( Kıdem İhbar Tazminatı ve Yıllık İzin Ücreti Alacakları )

• HAKSIZ FESİH ( İşverence/İspat Külfetinin İşverene Ait Bulunduğu – Kıdem İhbar Tazminatı ve Yıllık İzin Ücreti Alacakları )
4857/m. 2/6, 17, 57
1475/m. 1/son, 14

DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacı dava dilekçesinde iş aktinin işverence haklı bir neden olmadan feshedildiğini iddia etmiştir. Davalı ise kendisinin işveren olmadığını işyerinin temizlik işleri ile uğraşan taşerona verildiğini belirterek husumet itirazında bulunmuştur.

Mahkemece davacının iş sözleşmesini haksız olarak feshedildiğini kanıtlayamadığını belirterek ihbar ve kıdem tazminatının reddine karar vermiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden davalının asıl işveren olduğu anlaşılmaktadır. 1475 Sayılı 1/son maddesi gereğince, asıl işveren işçilik alacaklarından taşeronla birlikte sorumludur. Öte yandan İş Kanunu gereğince davacının iş aktinin işverence haksız feshedildiğinin ispat külfeti işverene aittir. Bu durumda bilirkişi raporu mahkemece bir incelemeye tabi tutularak ihbar ve kıdem tazminatı alacağının hüküm altına alınması gerekirken yazılı gerekçe ile reddi hatalı olup kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.4.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.