HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

İş Kazasında Manevi Tazminat

  • T.C. YARGITAY
  • 21.Hukuk Dairesi
  • Esas: 2011/12229
  • Karar: 2011/12913
  • Karar Tarihi: 12.12.2011

TAZMİNAT DAVASI – İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİĞE UĞRAYAN DAVACI – DAVALININ TAM KUSURUNA DAYANARAK MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNDUĞU – RAPORDA DAVACIYADA KUSUR İZAFE EDİLDİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, iş kazası sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan davacının maddi ve manevi tazminat ile tedavi gideri istemine ilişkindir. Davacının dava dilekçesinde davalının tam kusuruna dayanarak manevi tazminat talebinde bulunduğu mahkemece hükme esas alınan raporda davacıya %30 kusur izafe edildiği görülmektedir. Bu durumda manevi tazminat talebinden bir miktar indirim yapılarak manevi tazminat miktarının tayin edilmesi gerekir.

(5510 S. K. m. 13)

Dava: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Karar: Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi O.B. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı kanuni gerektirici nedenlere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine,

2- Dava, iş kazası sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan davacının maddi ve manevi tazminat ile tedavi gideri istemine ilişkindir.

Mahkemece uyulan bozma kararı sonucunda 24.846.52 TL. maddi tazminat ile 5000.00TL. manevi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faiziyle davalıdan tahsiline, tedavi gideri isteminin reddine karar verilmiştir.

Davacının iş kazası sonucu %7.3 oranında sürekli iş göremezliğe uğradığı olayda davacının %30 davalı işverenin %70 oranında kusurlu olduğu anlaşılmaktadır.

Davacının dava dilekçesinde davalının tam kusuruna dayanarak manevi tazminat talebinde bulunduğu mahkemece hükme esas alınan raporda davacıya %30 kusur izafe edildiği görülmektedir. Bu durumda manevi tazminat talebinden bir miktar indirim yapılarak manevi tazminat miktarının tayin edilmesi gerekirken talebin aynen kabul edilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 12.12.2011 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı