HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

İş Akdinin Kötüniyetli feshi – TİS'nden Yararlandırmamak İçin Derhal Fesih Hakkının Kullanılması

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/25001
K. 2005/13861
T. 20.4.2005

.
• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Peşin Ödenerek Davacının Hizmet Akdinin Feshedilmesi – İşçinin Daha Sonra Yürürlüğe Giren Toplu İş Sözleşmesi Zamlarından Yararlanmasının Mümkün Olmadığı ).

• KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( İşverenin Toplu İş Sözleşmesi Zamlarından Yararlandırmamak İçin İşçinin Sözleşmesini Derhal Fesih Yoluna Gittiği Anlaşılırsa İşçinin İsteme Hakkı Doğduğu ).

• İZİN SÜRESİYLE ÖNEL SÜRESİNİN İÇİÇE GİRMESİ ( Münkün Olmadığı – Ancak Önelsiz Fesihlerin İzin Süresi İçerisinde Gerçekleşmesinin Mümkün Olduğu )
1475/m13, 14, 17,42,56
2822/m.9

.
ÖZET : Davacının hizmet akdi, ihbar ve kıdem tazminatları peşin ödenerek feshedildiğinden, daha sonra yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesi zamlarından yararlanması mümkün değildir. İzin süresinin önel süresi ile içice girmesi mümkün değilse de, önelsiz fesihlerin izin süresi içerisinde gerçekleşmesi mümkündür. Eğer işverenin, toplu iş sözleşmesi zamlarından yararlandırmamak için derhal fesih yoluna gittiği anlaşılırsa, işçinin kötüniyet tazminatı isteme hakkı doğar.

.
DAVA : Davacı, kıdem, ihbar ve kötüniyet tazminatı ile farkı, maaş gecikme faizi, yıllık izin, nema alacağı, erzak ve temizlik yardımı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
.

KARAR : Davacının hizmet akdi 24.8.2001 tarihinde ihbar ve kıdem tazminatları peşin ödenerek feshedildiğinden davacının daha sonra 1.9.2001 tarihinde yürürlüğe giren Toplu iş sözleşmesi zamlarından yararlanması mümkün değildir. İzin süresinin önel süresi ile içice girmesi mümkün değilse de derhal başka bir anlatımla önelsiz fesihlerin izin süresi içerisinde gerçekleşmesi mümkündür. Eğer işveren Toplu iş sözleşmesi zamlarından yararlandırmamak için derhal fesih yoluna gittiği anlaşılırsa işçinin kötü niyet tazminatı isteme hakkı doğar.


.

Somut olayda açıklanan nedenlerle davacının feshin gerçekleştiği 24.8.2001 tarihinden sonra 1.9.2001 günü yürürlüğe giren Toplu iş sözleşmesi zamlarından yararlanması mümkün olmadığından bu zamlardan kaynaklanan ihbar farkı-kıdem tazminatı farkı- TİS’den doğan diğer fark alacak isteklerinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalıdır. Ancak bu zamlar nazara alınmadan ihbar ve kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretlerin doğru belirlenip belirlenmediği araştırılmalı eğer bu yönde yanlış hesaplamadan doğan fark ihbar ve kıdem tazminatı alacağı mevcutsa hüküm altına alınmalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

.

Kazancı