HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

İş Akdinin Kötüniyetli Feshi – Kötüniyet Tazminatı – Objektif İyiniyet

  • T.C.
  • YARGITAY
  • 9. HUKUK DAİRESİ
  • E. 2005/16326
  • K. 2005/39817
  • T. 19.12.2005

• İŞ AKDİNİN FESHİ ( Fesih Hakkının Kötüye Kullanılmış Sayılmasının Koşulları – Davacı Taraf İşverenin Kötüniyetini Kanıtlayamadığından Kötüniyet Tazminatı İsteminin Reddi Gerektiği )

• KÖTÜNİYET TAZMİNATI ( İş Akdinin Feshi – Hakkın Objektif İyiniyet Kurallarına Aykırı Kullanılması ve Karşı Tarafın Zarar Görmesi Ya da Bir Zarar Tehlikesinin Yaratılması Durumunda Fesih Hakkının Kötüye Kullanılmış Sayılacağı )

4857/m. 17

ÖZET : İş Kanunu ile düzenlenen kötüniyet tazminatı Medeni Kanunun ikinci maddesinin İş Kanununa aktarımıdır. Buna göre hukuken tanınmış bir hakkın varlığı, hakkın objektif iyiniyet kurallarına aykırı kullanılması ve hakkın kötüye kullanılmasından karşı tarafın zarar görmesi ya da bir zarar tehlikesinin yaratılması durumunda fesih hakkı kötüye kullanılmış sayılır. Akdinin kötüniyetle işveren tarafından feshedildiğini iddia eden davacının yargılama sırasında bunu kanıtlaması gerekir. Somut olayda davacı taraf işverenin fesihteki kötüniyeti kanıtlayamadığından Mahkemece kötüniyet tazminatı isteminin reddi gerekir.


DAVA : Davacı, kıdem ve kötüniyet tazminatları, fazla çalışma parası, bayram ve hafta tatili gündelikleri ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


KARAR : 1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

.
2. Davacı iş sözleşmesinin kötüniyetle sona erdirildiğini iddia etmiş, Mahkemece diğer işçilik alacaklarının yanında kötüniyet tazminatı da hüküm altına alınmıştır. İş Kanunu ile düzenlenen kötüniyet tazminatı Medeni Kanunun ikinci maddesinin İş Kanununa aktarımıdır. Buna göre hukuken tanınmış bir hakkın varlığı, hakkın objektif iyiniyet kurallarına aykırı kullanılması ve hakkın kötüye kullanılmasından karşı tarafın zarar görmesi ya da bir zarar tehlikesinin yaratılması durumunda fesih hakkı kötüye kullanılmış sayılır. Akdinin kötüniyetle işveren tarafından feshedildiğini iddia eden davacının yargılama sırasında bunu kanıtlaması gerekir. Somut olayda davacı taraf işverenin fesihteki kötüniyeti kanıtlayamadığından Mahkemece kötüniyet tazminatı isteminin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 19.12.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

Kazancı