HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

İlamlı İcra Her İcra Dairesinde Yapılabilir

  • T.C. YARGITAY
  • Hukuk Genel Kurulu
  • Esas:  2011/12-725
  • Karar: 2012/14
  • Karar Tarihi: 18.01.2012

YETKİ İTİRAZI – ALACAKLININ İLAMLI İCRA TAKİBİNE GEÇMESİ – İCRA EMRİNE KARŞI İTİRAZ HAKKINDA İLAMLARIN İCRASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI GEREĞİ – İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGE İÇİN HER İCRA DAİRESİNDE TAKİP YAPILABİLECEĞİ – YETKİ İTİRAZININ REDDİ GEREĞİ

ÖZET: Alacaklı ilamlı icra takibine geçmiş ve icra müdürlüğünce icra emri düzenlenmiştir. İcra emrine karşı itiraz hakkında ilamların icrasına ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiğinden ilam niteliğindeki bu belge için her icra dairesinde takip yapılabilir. Mahkemece, borçlunun yetki itirazının reddi ile diğer itiraz ve şikayetleri incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

(2004 S. K. m. 33, 34, 149, 150) (6100 S. K. Geç. m. 3)

Dava: Taraflar arasındaki <Şikayet-Yetki İtirazı> kanun yolundan dolayı yapılan yargılama sonunda; Manisa 2. İcra Hukuk Mahkemesince şikayetin kabulüne dair verilen 13.04.2010 gün ve 2009/394 Esas, 2010/142 Karar sayılı kararın incelenmesi karşı taraf/alacaklı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 16.12.2010 gün ve 2010/17392 Esas, 2010/30434 Karar sayılı ilamı ile;

(… Takip dayanağı ipotek, borçlu M. D.’e açılmış ve açılacak her türlü krediler, doğmuş ve doğacak her türlü borçların teminatını teşkil etmek üzere tesis edilmiştir. Alacaklı banka icra takibinden önce, borçluya Gördes Noterliğinin 27.03.2007 tarihli ihtarname ve hesap özetlerini göndermiştir. Bu durum karşısında alacaklı İİK’nun 150/ı maddesi hükmü uyarınca ilamlı icra takibine geçmiş ve icra müdürlüğünce örnek (6)icra emri düzenlenmiştir. İcra emrine karşı itiraz hakkında İİK’nun 149/a maddesi gereğince ilamların icrasına ilişkin 33.madde hükümlerinin uygulanması gerektiğinden aynı yasanın 34.maddesi uyarınca ilam niteliğindeki bu belge için her icra dairesinde takip yapılabilir.

Mahkemece, borçlunun yetki itirazının reddi ile diğer itiraz ve şikayetleri incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle yetki itirazının kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Kabulü göre de; mahkemece yetkisizlik kararı verildiği halde işin esasının gerekçeli kararda tartışılarak icra emrinin iptaline karar verilmesi de doğru görülmemiştir… ),

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü.

Karar: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

Sonuç: Karşı taraf/alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen <Geçici madde 3> atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince bozulmasına, istek halinde temyiz peşin harcın yatırana geri verilmesine, 18.01.2012 gününde oyçokluğu ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı