HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

Danıştay Kararı

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1996 7530 1996 1091 13/11/1996
 KARAR METNİ
DAVALI İDAREYE AİT TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE YAPILAN BADEMCİK AMELİYATI SIRASINDA YANLIŞ SERUM VERİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN ÖLÜM OLAYI YÜZÜNDEN OLUŞAN ZARARIN TAZMİNİ GEREKTİĞİ HK.<Dava, davacıların müşterek çocuğu olan …’in davalı Üniversiteye ait Tıp Fakültesinde yapılan bademcik ameliyatı sırasında yanlış serum verilmesi sonucu ölümü nedeniyle; … lira hastaneye yatış ücreti, … lirası ameliyat ücreti olarak ödenen para, … lirası anne için; … lirası da baba için destekten yoksun kalma yüzünden olmak üzere, uğranıldığı ileri sürülen toplam … lira maddi; davacılardan herbiri için … lira olmak üzere … lira manevi zararın tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.……. İdare Mahkemesi ………. tarih ve 1995/1025 sayılı kararıyla; Anayasanın 125. maddesinde, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararları ödemekle yükümlü olduğunun belirtildiği, bu kuralın idare hukukunun da temel ilkelerinden birini oluşturduğu, idarenin doğan zararlardan hizmet kusuru ve kusursuz sorumluluk ilkelerine göre sorumlu sayıldığı, yürütülen kamu hizmetinin hiç işlememesi, geç işlemesi ya da kötü işlemesi gibi hallerin hizmet kusuru olduğu, dava dosyasının incelenmesinden; davacıların çocuğunun rahatsızlanması nedeniyle ……. Üniversitesi Tıp Fakültesine başvurmaları üzerine bademcik ameliyatı yapılmasına karar verildiği, ……… tarihinde yapılan ameliyat sırasında %5′lik dekstroz yerine dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu %50′lik dekstroz (serum) takılması sonucunda, %80-110 mg. civarında olması gereken kan şekerinin %1000 mg. seviyesine yükseldiği, bu nedenle hastanın önce bitkisel hayata girdiği, yapılan insülin tedavisine karşın serumda bulunan ve kana karışan yüksek dozdaki şekerin düşürülemediği ve hiper glisemi koması ve komplikasyonları sonucu öldüğü, yapılan suç duyurusu üzerine ……. Cumhuriyet Başsavcılığının …….. sayılı hazırlık soruşturması sırasında, çocuktan alınan kan, beyin ve iç organ parçalarının incelenerek ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildiği, Adli Tıp Kurumunca yapılan inceleme sonucu düzenlenen rapordan, kan ve iç organ parçalarının makroskopik, mikroskopik ve toksikolojik incelemesinden elde edilen bilgi ve bulgulara göre, çocuğun ölümünün hiperglisemi koması ve komplikasyonlarından meydana geldiğinin anlaşıldığı, bu durumda olayda ağır hizmet kusuru nedeniyle davacıların uğradığı zararın idarece tazmini gerektiği gerekçesiyle, gerçek zararın saptanması amacıyla yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda davacı ……… için … lira; anne …………. için … lira olarak belirlenen destekten yoksun kalma tazminatı ile ameliyat ve hasta girişi için ödenen … lira maddi kaybın görevsiz yargı yerine dava açma tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte; davacılardan her biri için ayrı ayrı takdiren belirlenen … lira manevi tazminatın davalı idarece davacılara ödenmesine, manevi tazminata yasal faiz istemi ile fazlaya ilişkin istemlerin reddine karar vermiştir. Davalı idare, davanın ilgili doktorlara ihbarını istemelerine karşın, mahkemenin ara kararıyla bu taleplerini reddettiği, mahkemelerin davanın ihbarının kabulü veya reddi konusunda herhangi bir karar veremeyecekleri; farazi destek yaşının Yargıtay kararlarına göre kız çocuğu için 22 olduğu halde, mahkemenin kararına dayanak aldığı bilirkişi raporunda bu yaşın 28 olarak hesaplandığı; Üniversitelerin harçtan muaf oldukları halde, yargılama gideri olarak belirtilen miktarın içinde yargı harçlarının da bulunduğu, tüm bu hususların, temyize konu kararının bozulmasını gerektirdiği savıyla kararın bozulmasını istemektedir.İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 3622 sayılı Yasayla değişik 49.maddesinde yer alan sebeblerden birinin varlığı halinde mümkündür. Temyizen incelenen ve yukarıda özetlenen gerekçelere dayalı olarak verilen ……i İdare Mahkemesinin 18.10.1995 tarih 1995/1025 sayılı kararı, usul ve hukuka uygun olup, bozma nedeni bulunmadığı anlaşıldığından, temyiz isteminin reddine ve anılan kararın onanmasına,
karar verildi. (MT/NÇ)