HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

Boşanma’da yabancı mahkeme kararlarının Tanınması / gerekli belgeler

  • Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:
  • Esas No                     :2009/16839
  • Karar No                  :2010/6274

YARGITAY İLAMI

  • Mahkemesi               :Gaziosmanpaşa 1. Aile Mahkemesi
  • Tarihi                        :30/9/2003
  • Numarası                  :Esas No: 2003/60  Karar No: 2003/81
  • Davacı                        :A. A.
  • Davalı                        :O. A.
  • Dava Türü                 :Tanıma (Boşanma)
  •  Temyiz Eden            :Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı vekili tarafından açılan davada; davacı Ayşe Akşar ile davalı Oğuz Akşar’ın Amerika Newyork Evlilik Bölümü 4. Yüksek Mahkemesinin 13/5/2003 gün ve 03-301107 endeks nolu kararı ile boşandıkları, kararın kesinleştiği belirtilerek; söz konusu kararın tanınmasının talep edildiği ve mahkemece yapılan yargılama sonucunda davanın kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.

Dava ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 37. maddesinde dilekçeye eklenecek belgeler belirtilmiş olup; bu hükme göre, yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı ve onanmış tercümesi ile ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı ve belge ile onanmış tercümesinin dilekçeye eklenmesi zorunludur.

Söz konusu ilamın kesinleştiğini gösteren ülke makamlarınca usulen onanmış yazı ve belge ile bunun onanmış tercümesi dosyada bulunmadığı halde yargılamaya devamla hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

     SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 1/4/2010