HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

Boşanmada Dava Sebebinin Değiştirilmesi

  • T.C.
  • YARGITAY
  • 2. HUKUK DAİRESİ
  • Esas: 2004/16641
  • Karar: 2005/1568 T.
  • Tarih: 8.2.2005

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Davacı, dava dilekçesinde; dava sebebi olarak “… red kararının kesinleşmesinden itibaren üç yıl geçmesi ve bu süre içinde ortak hayatın kurulamamış olmasını” göstermiş sonradan 2.4.2004 tarihinde verdiği dilekçesinde, dava sebebini değiştirerek ( HUMK. md. 185 /2 ) ” … ayrılık süresi içinde davalının küfür ve hakaretine maruz kaldığını..” belirterek evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması sebebiyle boşanmalarına karar verilmesini istemiştir. Davacı vekilinin bu dilekçesi karşı taraf vekiline 12.04.2004 tarihinde tebliğ edildiği halde, davalı vekili buna karşı koymamış, dava sebebinin değiştirilmesine zımni olarak muvafakat etmiştir. Bu durumda değiştirilen dava sebebi doğrultusunda davaya devam edilmesi ve tarafların gösterdikleri delillerin bu sebep çerçevesinde toplanıp değerlendirilmesi, hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, dava sebebinin değiştirilmesine, davalının zımni olarak muvafakat ettiği ( HUMK. md. 185/2 ) gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.