HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

ASKERİ OKULLARA ALINAN ÖĞRENCİLER İLE SİLAHLI KUVVETLER HESABINA FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKLENME SENEDİ DÜZENLENMESİNE VE BU OKULLARDAN ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE AYRILACAK ÖĞRENCİLERE VEYA KEFİLLERİNE ÖDETTİRİLECEK TAZMİNATA DAİR YÖNETMELİK

 

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; askeri okullara alınan öğrenciler ile Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek okullarda okuyan öğrenciler için düzenlenecek olan yüklenme ve kefalet senedi ile bu okullardan başarısızlık, disiplinsizlik ve benzeri diğer sebeplerle ayrılacak öğrencilere Devletçe yapılan harcamaların karşılığı olarak tesbit edilecek tazminatın hesaplanmasında uygulanacak esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik hükümleri her derecedeki askeri okullarda ve Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek okullarda okuyan öğrenciler ile bu okullardan ayrılan öğrencileri, bunların kefillerini ve velilerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-9/1/2011-27810)

Bu Yönetmelik, 30/5/1949 tarihli ve 5401 sayılı Askeri Öğrencilerden Başarı Gösteremiyenler Hakkında Kanunun 3 üncü, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 17, 18, 20 ve 68 inci, 11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanununun 38 inci ve 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 45 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yüklenme ve Kefalet Senetlerinin Düzenlenmesi

Madde 4 – Askeri Okullara girme hakkını elde eden her öğrenci ile Silâhlı Kuvvetler hesabına fakülte ve yüksek okullarda okuyan öğrenciler için ÖRNEK-1’deki yüklenme ve kefalet senetleri düzenlenir ve kefalet senedinde belirtilecek miktar ÖRNEK-2’deki giderler dikkate alınarak tesbit edilir.

Yüklenme ve kefalet senetleri her okul için ayrı ayrı ve söz konusu okulun azami öğrenim süresi belirlenerek düzenlenir.

Yüklenme senetleri noterliklerce onaylanır.

Orta dereceli askeri okul mezunlarının kefalet senetleri

Madde 5 – Orta dereceli askeri okullardan mezun olup da harp okullarına, fakülte ve yüksek okullara ve astsubay sınıf okullarına kayıtları yapılan öğrenciler için yeniden düzenlenecek kefalet senetlerine yazılacak kefalet miktarı, bunlara mezun oldukları orta dereceli askeri okulda yapılmış olan toplam masraf da dikkate alınmak suretiyle belirlenir.

Kefalet senedindeki tazminat tutarının yürürlüğe konulması

Madde 6 – Düzenlenecek kefalet senetlerinde yer alacak tazminat tutarları Millî Savunma Bakanlığı, ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve GATA Komutanlığınca tesbit edilip her yıl ŞUBAT ayı içerisinde Genelkurmay Başkanlığınca Millî Savunma Bakanlığına intikal ettirilir. Kefalet senetlerinde yer alacak tutarlar Millî Savunma Bakanlığınca yürürlüğe konur.

Ödettirilecek tazminat miktarı

Madde 7 – Askeri Okullar ile fakülte ve yüksek okullardan disiplinsizlik, başarısızlık veya diğer nedenlerle çıkarılan öğrencilerin gördükleri öğrenim süresince Devletçe yapılan masraflar, ÖRNEK-2’deki giderleri kapsayacak biçimde maliyet hesaplaması yapılarak öğrencilere, velilerine ve kefalet senedindeki miktarı aşmamak üzere kefillerine tazminat olarak ödettirilir.

Tazminatın takibindeki usul

Madde 8 – Öğrencinin bağlı olduğu okul komutanlığınca ÖRNEK-2’ye uygun olarak hesaplanan tazminat tutarı öğrencinin okuldan ayrıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde ilgili Komutanlıklar tarafından Millî Savunma Bakanlığına gönderilir ve Genelkurmay Başkanlığına bilgi verilir.

Tazminatın ödenmesi işlemleri 5401 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak yapılır.

Tazminatın ödenmeyeceği haller

Madde 9 – Askerî Okullar ile fakülte ve yüksek okullarda sağlık nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyecekleri kurul raporuyla tespit olunan öğrencilere, kefil veya velilerine tazminat ödettirilmez.

Sağlık giderlerinin tazminatın hesabında etkisi

Madde 10 – Askerî Okullar ile fakülte ve yüksek okullardan yukarıda belirtilen sebeplerle ilişiği kesilen öğrencilerden; ana veya babalarının kamu kuruluşlarında görev yapmaları sebebiyle sağlık hizmetlerinin bu kuruluşlarca karşılanmasına dair yasal hakları olan ve sağlık giderlerine para ödemeyecek ve/veya belirli oranda ödeme yapacak kişilere, askeri okullardaki öğrenimleri süresinde yapılan sağlık giderleri için tazminat ödettirilmez. Ancak, ÖRNEK-2’deki «ilaç ve tedavi giderleri» bölümünde, anılan bu giderlerin ilgili yasalar gereğince zorunlu olarak ödenecek olan miktarları dikkate alınır ve tazminata dahil edilir.

Yürürlükten kaldırma

Madde 11 – 1 Ağustos 1974 gün ve 14963 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan «Silâhlı Kuvvetler Adına Öğrenim Yapan Askerî Öğrencilerden Alınan Yüklenme Senetlerinin Değiştirilmesi ve Harp Okulları Yönetmeliğine Yüklenme Senedi Örneği İlâvesi Hakkında Yönetmelik» ile diğer yönetmeliklerin bu Yönetmelikte düzenlenen hususlara aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 − (Ek:RG-9/1/2011-27810)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce imzalanan yüklenme senetleri esas alınarak hesaplanacak tazminat miktarlarında bu Yönetmelik hükümleri esas alınır.

Yürürlük

Madde 12 – Sayıştay’ca incelenmiş olan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.

ÖRNEK :1

ASKERÎ OKULLARA GİRME HAKKINI ELDE EDEN ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZENLENECEK YÜKLENME SENEDİ

Silâhlı Kuvvetler adına öğrenci olarak okulun giriş şartlarına uygun şekilde kayıt ve kabulüm yapıldığı takdirde Subay/Astsubay çıkıncaya kadar, yürürlükte bulunan veya öğrenim süresi içerisinde çıkacak kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve sair mevzuat hükümlerini kabul ettiğimi, bunlara aynen uyacağımı, öğrencilik sıfatımın devamı süresince evlenmeyeceğimi, karı koca gibi yaşamayacağımı taahhüt ve beyan ederim.

(Değişik paragraf:RG-9/1/2011-27810) Taahhütlerime aykırı hareket etmem, beyanlarımın gerçek dışı olduğunun tespit edilmesi, herhangi bir nedenle öğrenimi kendiliğimden terk etmem, okul yönetmelik veya yönergelerine göre okul idaresine ibraz ettiğim belgelerden herhangi birinin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması, derslerden başarı gösterememem, okul yönetmelik veya yönergelerine aykırı harekette bulunmam, yetkili merciler veya mahkemelerce hakkımda verilen herhangi bir ceza nedeniyle yetkili merci veya kurullarca ittihaz olunan karara istinaden okuldan çıkarılmam halinde, Silâhlı Kuvvetler adına askerî öğrenci olarak öğrenime başladığım tarihten ilişiğimin kesilmesine kadar Millî Savunma Bakanlığınca zimmetime tahakkuk ettirilecek tazminatı (yiyecek, giyim, kuşam, öğrenci harçlığı, kitap ve kırtasiye, vize, diploma, sınav ve benzeri harçlar, öğretim ve eğitimin gerektirdiği ulaşım hizmetleri, şahsım için yapılan ilaç ve tedavi giderleri, barındırma giderleri, atış giderleri ve eğitim öğretim giderleri) sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için hesap edilecek kanuni faizi ile birlikte ayrıca hükme gerek kalmaksızın Hazine emrine ödeyeceğimi şimdiden kabul eyler, yüklenirim.

Bu yüklenme senedinde yazılı bütün hususlar için meydana çıkacak ihtilaflardan dolayı, ANKARA mahkemeleri ile icra dairelerinin selahiyetini kabul ve taahhüt ederim.

Reşit ise Öğrencinin

değil ise velisinin

İmzası

AÇIK ADRESİ     :

KEFALET SENEDİ :

Askerî öğrenci olarak kayıt-kabul olunan ……………… (Ek ibare:RG-14/02/2006-26080) oğlu/kızı …………………………… tarafından verilen yukarıda yazılı yüklenme senedindeki taahhütlerine aykırı hareket etmesi sebebi ile okulla ilişiğinin kesilmesi halinde, bu öğrenci adına tahakkuk edecek okul masraflarını sarf tarihinden itibaren tahsil tarihine kadar geçen süre içinde hesap edilecek kanuni faizi ile birlikte …………….. lirayı geçmemek üzere müteselsil kefil ve müşterek borçlu sıfatı ile ödeyeceğimi, çıkacak ihtilaflardan dolayı Ankara Mahkemeleri ve İcra dairelerinin selahiyeti olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Müteselsil kefil ve

borçlunun imzası

AÇIK ADRESİ:

 

(Değişik:RG-9/1/2011-27810)

ÖRNEK : 2

Askerî okullardan çeşitli sebeplerle ayrılmak zorunda kalan öğrenciler için hesaplanacak tazminat;

a) Yiyecek,

b) Giyim-Kuşam,

c) Öğrenci harçlıkları,

ç) Kitap, kırtasiye (Devlet ortaöğretim/yükseköğretim kurumlarında Devlet tarafından karşılanan kitap ve kırtasiye giderleri hariç),

d) Vize, diploma, sınav ve benzeri harçlar,

e) Öğretim ve eğitimin gerektirdiği ulaşım hizmetleri,

f) İlaç ve tedavi,

g) Barındırma,

ğ) Atış,

h) Eğitim ve öğretim (seyir, uçuş, atış eğitimleri, uygulamalı eğitimler ile buna benzer Devlet tarafından karşılanmayan ek veya özel ders ücretleri),

giderlerinden oluşur.

*5401 S.Y.’nın 3. maddesi: 

Madde 3 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 29.06.1956 RG NO: 9345 KANUN NO: 5401/1)
Sağlık sebepleri dışında okullarla yüksek öğrenim kurumlarından çıkarılan öğrencilere (EKLENMİŞ İBARE RGT: 30.06.2010 RG NO: 27627 KANUN NO: 6000/11) , personel ve amortisman giderleri hariç, Devlet tarafından yapılan bilumum masraflar faizi ile birlikte mukavelesi gereğince ödettirilir.
Ancak, bu öğrencilerden bilahara muvazzaf subay, askeri memur ve astsubay olarak orduya dahil olanlara Devletçe yapılan masraflar ödettirilmez.

*926 S.Y.’nın 17. maddesi:

c) Askeri öğrencilikten çıkarılma: 

Madde 17 – Fakültelerde veya yüksek okullarda Silahlı Kuvvetler hesabına okuyan öğrenciler aşağıdaki hallerde askeri öğrencilik niteliğini kaybederler:a) Bu kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikte tespit edilecek ahlak notunu kaybedenler,c) Öğrenimlerini, bu kanuna göre çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek süreler içinde tamamlıyamıyanlar,

b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dahilinde, askeri öğrenci niteliğini kaybettiklerine dair disiplin kurullarınca haklarında karar verilenler,

 

d) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara istinaden, sağlık durumları sebebiyle askeri öğrenci olarak öğrenimine devam imkanı kalmıyanlar,

e) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler,

f) Fakülte ve yüksek okullarca öğrencilik hakkı sona erdirilenler,

g) Yönetmelikte tespit edilecek giriş koşullarına uymadıkları sonradan anlaşılanlar.

*926 S.Y.’nın 18. maddesi:  

Çıkarılanlar hakkında yapılacak işlem:
 

 

 

Madde 18 – 17 nci madde gereğince askeri öğrenci niteliğini kaybedenlerin ilişikleri kesilir.(KOD 3) 

a) Sağlık sebepleri dışında ilişikleri kesilenlere, personel ve amortisman giderleri hariç, Devlet tarafından yapılan masraflar, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte hesaplanarak ödettirilir.  

b) Fakülte veya yüksekokul öğrencilerinden, 17 nci maddenin (a), (b), (c), (e), (f) ve (g) bentleri gereğince askeri öğrencilik niteliğini kaybedenler, muvazzaf subay olarak tekrar Silahlı Kuvvetler hizmetine alınmazlar.
c) Bu maddenin (a) bendi gereğince askeri öğrencilik niteliğini kaybederek ilişkileri kesilen öğrencilerin, Devlete olan borçları askerlik hizmetleri süresince tehir edilir.
*926 S.Y.’nın 20. maddesi:

 

 

IV- Yönetmelikte tesbit edilecek hususlar: 

Madde 20 – Fakültelerde veya yüksek okullarda askeri öğrenci olarak okutulacakların giriş şartları, görev ve sorumlulukları, askeri öğrencilikten çıkarılma ile ilgili işlemler, fakülte veya yüksek okullarda en çok öğrenim süreleri, askeri eğitime ait hususlar, fakülte veya yüksek okul mezunları ile yedek subaylık hizmetini yapmakta olanlardan istekli bulunanların muvazzaf subaylığa nasbedilmelerinde aranacak nitelikler ve diğer hususlar bir yönetmelikte tesbit olunur.*926 S.Y.’nın 68. maddesi:

II- Temin ve yetiştirme 

Madde 68 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 06.06.2003 RG NO: 25130 KANUN NO: 4861/2) (KOD 8)(KOD 7)(KOD 6)(KOD 5)(KOD 4)(KOD 3)(KOD 2)(KOD 1)

(DEĞİŞİK BENT RGT: 24.06.2008 RG NO: 26916 KANUN NO: 5768/2)

(KOD 9)

b) Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını kendi nam ve hesabına bitirmek; dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenler için 28 yaşından, daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler için 26 yaşından gün almamış olmak; uzman erbaşlar için 4 üncü hizmet yılını tamamlamış, 8 inci hizmet yılını bitirmemiş olmak; yönetmelikte öngörülen sınavlar ile uygulanacak temel askerlik eğitiminde başarılı olmak gereklidir.
Astsubay hazırlama okulları:
a) Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ihtiyaç duyulması halinde astsubay meslek yüksek okullarına kaynak oluşturacak astsubay hazırlama okulları açılabilir. Bu okullara en az ilköğretim okulu mezunu olanlar alınır. Astsubay hazırlama okullarının müfredat ve programları, Milli Eğitim Bakanlığının orta öğretim okullarına ait müfredat ve programları esas alınarak hazırlanır.

b) Astsubay hazırlama okullarına girişte aranacak nitelikler ile bu okullarda verilecek eğitim ve öğrenimin süre ve şekilleri, öğrencilerin azami öğrenim süresiyle görev ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

c) Astsubay hazırlama okulu öğrencilerinin ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanır.

d) Astsubay hazırlama okulu öğrencileri aşağıdaki hallerde öğrencilik niteliğini kaybederler:

1) Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikte tespit edilecek ahlak notunu kaybedenler.

2) Yönetmelikte tespit edilecek esaslar dahilinde askeri öğrencilik niteliğini kaybettiklerine dair disiplin kurullarınca haklarında karar verilenler.

3) Öğrenimlerini bu Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek süre içinde tamamlayamayanlar.

4) Sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara göre askeri öğrenci olarak öğrenimine devam imkanı kalmayanlar.

5) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler.

6) Yönetmelikte tespit edilecek giriş koşullarına uymadıkları sonradan anlaşılanlar.

e) (d) bendi gereğince öğrencilik niteliğini kaybedenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Sağlık sebebi dışında öğrencilikle ilişikleri kesilenlere (EKLENMİŞ İBARE RGT: 30.06.2010 RG NO: 27627 KANUN NO: 6000/17) , personel ve amortisman giderleri hariç,

Devlet tarafından yapılan masraf, faizi ile birlikte ödettirilir. Bu borçlar, askerlik hizmetleri süresince tehir edilir. Sağlık sebebi dışında öğrencilikle ilişkisi kesilenler, muvazzaf subay veya astsubay olarak tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine alınamazlar.

f) Astsubay hazırlama okulu öğrencilerinin okulla ilişiklerinin kesilmesi ve ilişikleri kesilenler ile ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Astsubay meslek yüksek okullarına veya kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınacaklarda aranacak şartlar, bunların tabi tutulacakları seçme sınavlarına ilişkin usul ve esaslar ile temel askerlik eğitimiyle ilgili esaslar yönetmelikte gösterilir.

Uzman jandarmalardan astsubay nasbedilenler hariç olmak üzere kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden bu madde hükümlerine göre astsubay nasbedilenler, astsubay nasbedilmelerini müteakip atandıkları görevlerde bir yıllık deneme (adaylık) süresine tabi tutulurlar. Bunlardan atandıkları görevde bir yıllık deneme süresi sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerine uyum sağlayamayan veya astsubaylığa engel hali görülenler ile deneme süresinin bitimine kadar kendi istekleri ile ayrılmak isteyenlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir ve aldıkları aylıklar dışında Devlet tarafından bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil olunur.

Bu şekilde ilişiği kesilenler başka askeri öğretim kurumlarına alınamazlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf olarak istihdam edilemezler. 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu hükümleri saklıdır.

Temel askerlik eğitiminden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin temel eğitimde geçirdikleri süreler ile temel askerlik eğitimini müteakip astsubay nasbedilenlerden deneme süresinin bitimine kadar ayrılanların temel eğitimde ve muvazzaf astsubaylıkta geçen süreleri askerlik hizmetinden sayılır. Toplam hizmet süreleri askerlik yükümlülük sürelerini karşılayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Eksik hizmeti olanların bu süreleri, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu veya 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre tamamlatılır. 

 

 

* 4566 Sayılı Harp Okulları Kanunu’nun 38. maddesi

Muvazzaf astsubay olabilmek için;
a) Astsubay meslek yüksek okullarından mezun olmak veya,

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin ve okuldan çıkarılma
Madde 38 – Harp okullarına alınan her öğrenciye disiplin notu verilir. hangi cezalar için disiplin notundan ne miktarda düşüleceği yönetmelikte belirtilir.Harp okullarında eğitim ve öğrenim gören öğrenciler aşağıdaki hallerde okuldan çıkarılırlar;a) Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelik gereğince her öğrenciye verilen disiplin notunu kaybedenler,

b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dahilinde, öğrenci niteliğini kaybettiklerine dair yüksek disiplin kurulunca haklarında karar verilenler,

c) Bu Kanunun 37 nci maddesinin (a) bendinde belirtilen süreler içerisinde eğitim ve öğrenimlerini tamamlayamayanlar,

d) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler,

e) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayalı olarak sağlık durumları bakımından harp okulu öğrenimine devam imkanı kalmayanlar,

f) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenim sırasında anlaşılanlar veya öğrenim süresi içinde bu nitelikleri değişenler.

Sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar hariç, diğer nedenler ile çıkarılanlara, (EKLENMİŞ İBARE RGT: 30.06.2010 RG NO: 27627 KANUN NO: 6000/35) personel ve amortisman giderleri hariç, kendileri için Devlet tarafından yapılan masraflar faizleri ile birlikte ödettirilir.

Harp okullarında okuyan öğrencilerden, bu maddede belirtilen nedenlerle okuldan çıkarılanlar ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 115 inci maddesi gereğince kendi isteğiyle okuldan çıkanlar, hiçbir şekilde başka askeri yükseköğretim kurumlarına alınmazlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilemezler. 21/06/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 16/06/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu hükümleri saklıdır. Bu öğrencilerin kimlikleri bütün askeri yükseköğretim kurumlarına, emniyet makamlarına ve ilgili askerlik şubelerine, alınan çıkarma kararı ile birlikte bildirilir.

* 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 45. maddesi:

 

Disiplin hükümleri:
Madde 45 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 31.01.2004 RG NO: 25363 KANUN NO: 5081/1) (KOD 1)
Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı yüksek öğretim kurumlarına alınan her öğrenciye disiplin notu verilir. Hangi suç ve cezalar için disiplin notundan ne miktar düşüleceği, yönetmelikte gösterilir.
Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı Tıp Fakültesi öğrencilerinin okuldan çıkma ve çıkarılmaları ile çıkarılanlar hakkında yapılacak işlemler, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, intibak eğitimi başlangıcından itibaren bir ay içinde askeröğrenci niteliğini kazanamadıkları anlaşılanlar, bu konuda yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenecek esaslar dahilinde okuldan çıkarılırlar.

Lisans düzeyindeki diğer yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden on sekiz yaşını tamamlayanlar kendi istekleriyle, tamamlamayanlar ise velilerinin isteğiyle okuldan çıkabilirler. Aşağıdaki hallerde ise bu öğrenciler hakkında yüksek öğretim kurumundan çıkarma işlemi yapılır:

a) Öğrenciye verilen disiplin notunu kaybedenler.

b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dahilinde öğrenci niteliğini kaybettiklerine dair yüksek disiplin kurulunca haklarında karar verilenler.

c) Süresi içinde eğitim ve öğrenimlerini tamamlayamayanlar.

d) Sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara dayalı olarak sağlık durumları bakımından öğrenime devam imkânı kalmayanlar.

e) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenim sırasında anlaşılanlar veya öğrenim süresi içinde bu nitelikleri değişenler.

f) Öğrenim süresi içinde evlenenler.

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya üç aydan fazla hapis cezasına hüküm giyenler.

Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile 25.7.1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda belirtilen suçlar ve rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabimukarenet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık suçlarından biriyle hükümlülük halinde üçüncü fıkranın (g) bendinde öngörülen süre koşulu aranmaz.

Tıp Fakültesi öğrencileri hariç olmak üzere, lisans düzeyindeki diğer yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere uygulanacak disiplin cezaları ve ceza uygulanacak fiil ve haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Uyarma, öğrenciye davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi olup, uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Yüksek öğretim kurumu içinde uyulması gereken kurallara karşı kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak.

2) Özürsüz veya izinsiz olarak bulunması gereken yere geç gelmek, erken ayrılmak veya terk etmek.

3) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak.

4) Öğrencilik sıfatına yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunmak.

b) Kınama, öğrenciye davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi olup, kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Yüksek öğretim kurumu içerisinde, emir ve talimatlarla belirtilen kuralları kusurlu davranışları ile ihlal etmek.

2) Verilen emirlerin tam ve zamanında yapılmasında; resmbelge, araç ve gereçlerin korunmasında kayıtsız davranmak.

3) Genel ahlâk ve edep dışı davranışlarda bulunmak.

c) İzinsizlik, öğrencinin izin zamanlarında iki ilâ on gün (dahil) arasındaki bir süre ile yüksek öğretim kurumunun dışına çıkmasının yasaklanması olup, izinsizlik cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Yüksek öğretim kurumu içinde emir ve talimatlarla belirlenen kuralları kasıtlı olarak ihlal etmek.

2) Yüksek öğretim kurumunun huzur, sük
3) Kasıt veya ihmalle verilen emirleri tam ve zamanında yapmamak.4) Amirlerine hâl ve hareketleri ile saygısız davranmak.

5) Devlete ait resmbelge, araç ve gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek, kasıtlı olarak tahrip etmek veya özel maksatla kullanmak.

6) Bilerek doğruyu söylememek.

7) Kurumu izinsiz terk etmek veya izin süresini geçirmek.

8) Alkollü içecek bulundurmak veya kullanmak.

9) Arkadaşları veya yüksek öğretim kurumunun diğer personeli arasında söz ve fiilleri ile hoşnutsuzluk yaratmak.

10) Yasaklanan yerlere gitmek.

11) Yasak edilen her türlü yayını okumak veya bulundurmak.

12) Toplu şikâyet veya müracaatta bulunmak.

13) Kopya çekmek.

d) Yüksek öğretim kurumundan çıkarma, öğrencinin, bir daha hiçbir şekilde askeryüksek öğretim kurumlarına alınmamak üzere öğrencilikten çıkarılması olup, öğrencilikten çıkarmayı gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasî, irticaî, bölücü, ideolojik görüşleri benimsemek veya bu gibi faaliyetlere karışmak.

2) Uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak veya ticaretini yapmak.

3) Kumar oynamak.

4) İzinsiz dernek ve benzeri kuruluşlar kurmak veya bunlara üye olmak.

5) Sınavlara, derslere, stajlara kendi yerine başkasını sokmak veya başkasının yerine girmek.

6) Ders veya sınavların yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak.

7) Genel ahlâka aykırı, edep dışı, yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak.

8) Türk Silâhlı Kuvvetleri öğrenciliği sıfatına, itibar, onur ve şerefine aykırı davranışlarda bulunmak.

Yukarıdaki sebeplerden ötürü okuldan çıkarılmalarına karar verilenler, kararın kesinleşmesine kadar Gülhane AskerTıp Akademisi Komutanlığı tarafından okuldan uzaklaştırılabilirler.

Tıp Fakültesi öğrencileri hariç olmak üzere, lisans düzeyindeki diğer yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden, sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar dışında, diğer nedenler ile okuldan ayrılanlara veya ilişikleri kesilenlere, (EKLENMİŞ İBARE RGT: 30.06.2010 RG NO: 27627 KANUN NO: 6000/24) personel ve amortisman giderleri hariç, kendileri için Devlet tarafından yapılan masraflar faizi ile birlikte ödettirilir.

Gülhane Askeri Tıp Fakültesinden 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu gereğince ve lisans düzeyindeki diğer yüksek öğretim kurumlarından bu maddede belirtilen nedenlerle okuldan çıkarılanlar veya çıkanlar, hiçbir şekilde başka askeryüksek öğretim kurumlarına alınmazlar ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde istihdam edilmezler. 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümleri saklıdır. Bu öğrencilerin kimlikleri; ilgili yüksek öğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, emniyet makamları ve kendi askerlik şubelerine alınan çıkarma kararı ile birlikte bildirilir.