HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

ASKERİ ÖĞRENCİLERDEN BAŞARI GÖSTEREMİYENLER HAKKINDA KANUN

 

 

Kanun Numarası               : 5401

Kabul Tarihi                      : 30/5/1949

Yayımlandığı R. Gazete     : Tarih : 3/6/1949   Sayı : 7223

Yayımlandığı Düstur          : Tertip : 3   Cilt : 30   Sayfa : 1079

Madde 1 – Askeri lise ve ortaokullardan ikinci  maddenin (C) fıkrasında yazılı sebepler dışında çıkarılan öğrenciler Askerlik Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere serbest bırakılırlar.

İkinci maddenin (C) fıkrasında yazılı sebeplerle çıkarılanlar hakkında bu (C) fıkrası hükmü uygulanır.

Madde 2 – Harb okullariyle ordu hesabına diğer yüksek öğrenim kurumlarında bulunan öğrencilerden;

A) Okul ve kurum yönetmeliklerine göre derste başarı gösteremiyenlerin ilgileri kesilerek serbest bırakılırlar. Bunlar hakkında Askerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subay ve Askeri Memurlar Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.

Devlete olan boçları yedek subaylık vazifelerinin ikmaline kadar tehir olunur.

B) Sağlık durumları dolayisiyle Milli Savunma hesabına öğrenimlerine devamlarına imkan görülemiyenler serbest bırakılırlar.

Üniversitelerin çeşitli fakülteleriyle eczacı ve dişçi şubelerinin ikinci ve daha yukarı sınıflarında iken sağlık durumları sebebiyle subay olmak şartını kaybeden ve fakat sivil memur olmaya elverişli bulundukları tam teşekküllü bir sağlık kurulu raporiyle tesbit edilen öğrencilerden istiyenler; yedirme, giydirme ve barındırma giderleri mevcut yurt ve kurumlarda veya diğer suretle ilgili Bakanlıklar tarafından sağlanmak üzere bulundukları yüksek öğrenim dalında bu Bakanlıklar hesabına öğrenimlerine devam ettirilebilirler.Bu kabil öğrenciler Milli Savunma hesabına okudukları müddet te dahil olmak üzere hesabına öğrenim yaptıkları Bakanlığın okuttuğu diğer öğrenciler kadar mecburi hizmet yaparlar.

C) Haklarında Askeri Ceza Kanununun 3514 sayılı kanunla değiştirilen 154 üncü maddesi hükmü uygulanan öğrenciler okuldan çıkarılırlar ve serbest bırakılırlar.Bunlar hakkında Askerlik Kanunu hükümleri uygulanır ve askerlik ödevleri er olarak yaptırılır.

D) A, B ve C fıkraları dışında diğer sebeplerden ötürü çıkarılanlar hakkında da ikinci maddenin (A) fıkrasına göre işlem yapılır.

Madde 3 – (Değişik 22/6/1956 – 6742/1 md.) (1)

Sağlık sebepleri dışında okullarla yüksek öğrenim kurumlarından çıkarılan öğrencilere, personel ve amortisman giderleri hariç, Devlet tarafından yapılan bilümum masraflar faizi ile birlikte mukavelesi gereğince ödettirilir.

––––––––––––––––––

(1) 19/6/2010 tarihli ve 6000 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “öğrencilere” ibaresinden sonra gelmek üzere “, personel ve amortisman giderleri hariç,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

Sayfa 1

2036

Ancak,bu öğrencilerden bilahara muvazzaf subay, askeri memur ve astsubay olarak orduya dahil olanlara Devletçe yapılan masraflar ödettirilmez.

Madde 4 – Sağlık sebepleriyle okuldan çıkarılan öğrencilerin askerlik işlemleri öğrenim derecesine ve sağlık durumlarına göre tesbit olunur.Kendilerine yapılan masraflar geri alınmaz.

Madde 5 – 18 Haziran 1947 tarihli ve 5100 sayılı kanunla 2 Ağustos 1944 tarihli ve 4637 sayılı ve 15 Haziran 1942 tarihli ve 4260 sayılı kanunlarla 2505 sayılı kanunun 8 inci ve 9 uncu maddeleri kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 – (5401 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)

Bu kanunun yayımından evvel 4260 ve 5100 sayılı kanunlar hükümlerine tabi tutulmuş olanlar isterlerse bu kanun hükmünden faydalanırlar.

Geçici Madde 2 – (7/4/1965 – 575/1 md. ile gelen numarasız geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

20-21 Mayıs 1963 tarihinde vukubulan olaylardan dolayı Kara Harb Okulu Yüksek Disiplin Kurulu karariyle Harb Okulundan ilişikleri kesilen öğrenciler hakkında 3 üncü maddenin 1 inci fıkrası hükmü uygulanmaz.

Geçici Madde 3 – (Ek: 19/6/2010-6000/12 md.)

Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce askeri öğrencilikten çıkarılanlardan kendilerine tahakkuk ettirilen borçlarını ödemiş yahut taksitlendirmiş olanlar ile yargılamaları devam edenler veya kesin hükme bağlanmış olanlar, üç ay içerisinde müracaat etmeleri halinde 3 üncü madde hükmünden yararlandırılır.

Madde 6 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 – Bu kanunu Milli Savunma ve Maliye Bakanları yürütür.

*

* *

      30/5/1949 TARİHLİ VE 5401 SAYILI ANA KANUNA İŞLENMEYEN GEÇİCİ MADDE :

1) 22/6/1956 tarihli ve 6742 sayılı Kanunun geçici maddesi:

Muvakkat Madde – Bu kanunun neşri tarihine kadar sağlık sebepleri dışında okullarla yüksek öğrenim kurumlarından çıkarılan öğrencilerden bilahara muvazzaf subay, askeri memur, astsubay olarak orduya dahil olanlara ödettirilmekte olan paralar alınmaz ve Devlet tarafından bu sebeple açılan davalar ile icra takibatı durdurulur.

Sayfa 2

2037

5401 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

Değiştiren Kanun                                                                                                        Yürürlüğe

     No.                               5401 sayılı Kanunun değişen  maddeleri                         giriş tarihi

6742                                                                 –                                                           29/6/1956

575                                                                 –                                                           17/4/1965

6000                                                   3, Geçici Madde 3                                             30/6/2010