HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

Asıl işverenin alt işverenle birlikte sorumluluğu.

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/9229
K. 2008/7287
T. 3.4.2008
.
• İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Asıl İşveren Konumunda Olan Şirketin Hüküm Altına Alınan Alacaklardan Alt İşverenle Birlikte Sorumlu Olduğu )
.
• ASIL İŞVERENİN ALT İŞVERENLE BİRLİKTE SORUMLULUĞU ( Hüküm Altına Alınan İşçilik Alacaklarından )
4857/m.2, 4
1475/m.1/son
.
ÖZET : Davacının, davalılarca işletilen Tatil Köyü işyerinde davalı taşeron şirket işçisi olarak çalıştığı, diğer şirketin asıl işveren konumunda olduğu, bu nedenle hüküm altına alınan alacaklardan alt işverenle birlikte sorumlu olduğu anlaşıldığından asıl işveren şirket hakkındaki davanın da kabul edilmesi gerekir.

.
DAVA : Davacı, ihbar,kıdem tazminatı, izin, fazla mesai, ücret, genel tatil alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi N.Çoruh tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
.
KARAR : Davacı. davalı Petrokent Turizm A.Ş.’ne ait Petro Club Side Tatil Köyü işyerinde aynı iş ve pozisyonda 1.4.1995-6.11.2001 tarihleri arasında çalıştığı halde 31.10.1996 tarihine kadar Petrokent Turizm A.Ş., 15.4.1998 tarihine kadar Cüneyt Başbuğ, bu tarihten sonrada diğer davalı işçisi olarak çalışır gösterildiğini, bu durumdan iş sözleşmesinin haksız olarak fesih edildiği tarihe kadar haberinin olmadığını belirterek ihbar ve kıdem tazminatı ile diğer işçilik alacaklarının faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

.
Davalı Petrokent Turizm A.Ş. davacının mevsimlik işçi olarak çalıştığını, davacının iş sözleşmesinin 7-9 11.2001 tarihleri arasında izinsiz ve mazeretsiz işe gelmemesi nedeniyle haklı olarak fesih edildiği, dava açıldıktan sonra 30.4.2002 tarihinde alacaklarının kendisine ödendiğini, fazla çalışma yapmadığını, çalıştığı genel tatil ücretlerinin ödendiğini belirterek davanın reddini istemiştir.

.
Diğer davalı ise dava dilekçesinin tebliğine rağmen duruşmaya katılmamış yargımla yokluğunda sonuçlandırılmıştır.

.
Mahkemece davacının 1.3.1997–6.11.2001 tarihleri arasında davalılarca işletilen Petro Club Side Tatil Köyü işyerinde davalı Doruk Tur. İnş. Taah. Ltd. Şti. işçisi olarak çalıştığı, 2002 turizm mevsimi başında işe alınmamak suretiyle iş sözleşmesinin fesih edildiğini kabul edilerek bu döneme ait ihbar ve kıdem tazminatı ile fazla çalışma ücreti, genel tatil ve yıllık ücretli izin alacağından taşeron şirket sorumlu tutulmuştur.

.
Dosya içeriğinden davacının, davalılarca işletilen Petro Club Side Tatil Köyü işyerinde davalı taşeron Doruk Tur. İnş. Taah. Ltd. Şti. işçisi olarak 1.3.1997–6.11.2001 tarihleri arasında çalıştığı, Petrokent Turizm A.Ş.’nin asıl işveren konumunda olduğu bu nedenle hüküm altına alınan alacaklardan 1475 sayılı yasanın 1/son maddesi gereğince alt işverenle birlikte sorumlu olduğu anlaşıldığından Petrokent Turizm A.Ş. hakkındaki davanın da kabul edilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 03.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
.
.
T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/30239
K. 2006/9500
T. 11.4.2006

.
• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Asıl İşverenin Dava Konusu Alacaklardan Diğer İşverenlerle Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu )

.
• ASIL İŞVERENİN ALT İŞVERENLE BİRLİKTE SORUMLULUĞU ( Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacakları )

.
• İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ( Asıl İşverenin Dava Konusu Alacaklardan Diğer İşverenlerle Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Olduğu )
4857/m. 2/6
1475/m. 14
.

DAVA : Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalılardan A. Güvenlik ve Temizlik Hizmet Organizasyon Ticaret Ltd. Şti. ve davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
.

KARAR : 1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalılardan A. Güvenlik ve Temizlik Hizmet Organizasyon Tic. Ltd. Şti.nin temyiz isteminin reddine,
.

2. Davalılardan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü asıl işveren diğer davalılar alt işveren durumunda olup davacının iş akdi son alt işveren olan A. Ltd. Şti. tarafından haklı ve geçerli bir sebep olmadan feshedilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu 2/6 maddesi gereğince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun asıl işveren olarak dava konusu alacaklardan diğer işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Mahkemenin bu davalı hakkında açılan davayı reddi hatalı olup kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11.4.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
.
.
T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/31232
K. 2006/10530
T. 18.4.2006
.
.
• KIDEM TAZMİNATI ( Asıl İşverenin İşçilik Alacaklarından Taşeronla Birlikte Sorumlu Olduğu – İş Aktinin İşverence Haksız Feshedildiğinin İspat Külfetinin İşverene Ait Bulunduğu )

.
• İŞ AKTİNİN İŞVERENCE HAKSIZ FESHİ ( İspat Külfetinin İşverene Ait Bulunduğu – Kıdem İhbar Tazminatı ve Yıllık İzin Ücreti Alacakları )
• ASIL İŞVERENİN TAŞERONLA BİRLİKTE SORUMLULUĞU ( Kıdem İhbar Tazminatı ve Yıllık İzin Ücreti Alacakları )
• HAKSIZ FESİH ( İşverence/İspat Külfetinin İşverene Ait Bulunduğu – Kıdem İhbar Tazminatı ve Yıllık İzin Ücretİ Alacakları )
4857/m. 2/6, 17, 57
1475/m. 1/son, 14

.
DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
.
Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
.
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
.
2- Davacı dava dilekçesinde iş aktinin işverence haklı bir neden olmadan feshedildiğini iddia etmiştir. Davalı ise kendisinin işveren olmadığını işyerinin temizlik işleri ile uğraşan taşerona verildiğini belirterek husumet itirazında bulunmuştur.
.
Mahkemece davacının iş sözleşmesini haksız olarak feshedildiğini kanıtlayamadığını belirterek ihbar ve kıdem tazminatının reddine karar vermiştir.
.
Dosyadaki bilgi ve belgelerden davalının asıl işveren olduğu anlaşılmaktadır. 1475 Sayılı 1/son maddesi gereğince, asıl işveren işçilik alacaklarından taşeronla birlikte sorumludur. Öte yandan İş Kanunu gereğince davacının iş aktinin işverence haksız feshedildiğinin ispat külfeti işverene aittir. Bu durumda bilirkişi raporu mahkemece bir incelemeye tabi tutularak ihbar ve kıdem tazminatı alacağının hüküm altına alınması gerekirken yazılı gerekçe ile reddi hatalı olup kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.4.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.