HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

Anlaşmalı boşanmada tarafların iradesi

  • T.C. YARGITAY
  • 2.Hukuk Dairesi
  • Esas:  2010/9743
  • Karar: 2011/12657
  • Karar Tarihi: 19.07.2011

BOŞANMA DAVASI – ANLAŞMALI BOŞANMA – ANLAŞMALI BOŞANMA KOŞULLARININ OLUŞTUĞU VE KARAR VERMEYE BİR ENGELİN BULUNMADIĞI – BEYANLARIN HAKİMİ BAĞLAYACAĞI – BOŞANMA KARARI VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Taraflarca bizzat hakime bildirdikleri beyanların, iradelerinin serbest iradeleri olmadığına ilişkin kanaatin dayanağı ve gerekçesi gösterilmeden, hata, hile, tehdit altında alındığı da iddia ve ileri sürülmemiş ve bu konuda herhangi bir kanıt da gösterilmemiş olduğundan; bu beyanlarının hakimi bağlayacağı gözetilmeden boşanma kararı verilmesi gerekir.

(4721 S. K. m. 166)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Taraflar, 5.11.2009 tarihli oturumda bizzat beyanda bulunarak, boşanma ve fer’ileri konusunda anlaştıklarını, dosyaya sundukları protokol gereğince boşanma kararı verilmesini istemişlerdir. Beyanları zapta geçirilmiş ve imzaları alınmıştır.

Bu durumda, Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesindeki boşanma koşulları oluşmuştur.

Anlaşmalı boşanma koşullarının oluştuğu ve karar vermeye bir engelin bulunmadığı oturumda herhangi bir sebeple karar verilememiş ve duruşma başka bir güne bırakılmışsa tarafların (asılların) bizzat sonraki oturumlarda da hazır bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Tarafların, Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi kapsamında oluşan ve taraflarca bizzat hakime bildirdikleri, iradelerinin serbest iradeleri olmadığına ilişkin kanaatin dayanağı ve gerekçesi gösterilmeden, hata, hile, tehdit altında alındığı da iddia ve ileri sürülmemiş ve bu konuda herhangi bir kanıt da gösterilmemiş olduğundan; bu beyanlarının hakimi bağlayacağı gözetilmeden, Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi gereğince boşanma kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın reddi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı