HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

Aile Konutu Şerhi, Taşınmaz Üzerindeki İntifa Hakkı Gözetilerek Konulmalıdır

  • T.C.
  • YARGITAY
  • 2. HUKUK DAİRESİ
  • E. 2005/13903
  • K. 2005/18004
  • T. 21.12.2005

• AİLE KONUTU ( Davacının Payı Dava Konusu Taşınmaz Üzerindeki İntifa Hakkı Gözetilerek Aile Konutu Olarak Belirlenecek Bölümle Sınırlı Olacak Biçimde Yapılacak Açıklama İle Şerhin Korunması Gerektiği )

• TAŞINMAZ ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI BULUNMASI ( Olduğu Gözetilerek Aile Konutu Olarak Belirlenecek Bölümle Sınırlı Olacak Biçimde Yapılacak Açıklama İle Şerhin Korunması Gerektiği )

• ŞERHİN KALDIRILMASI TALEBİ ( Davacının Payı Dava Konusu Taşınmaz Üzerindeki İntifa Hakkı Gözetilerek Aile Konutu Olarak Belirlenecek Bölümle Sınırlı Olacak Biçimde Yapılacak Açıklama İle Şerhin Korunması Gerektiği )

4721/m.194

ÖZET : Dava konusu taşınmaz üzerinde keşif yapılarak aile konutu olarak kullanılan bölümün belirlenmesi ile davacının payı, dava konusu taşınmaz üzerindeki intifa hakkı gözetilerek aile konutu olarak belirlenecek bölümle sınırlı olacak biçimde yapılacak açıklama ile şerhin korunması gerektiği düşünülmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün temyiz eden M Z Y vekili Av. A K A ve karşı taraf F Y vekili Av. K Y Y geldi. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava konusu taşınmazın bahçeli ahşap köşk ve garaj nitelikli bulunduğu ve 1/2 payının davacı koca, 1/2 payının ise E D P adına kayıtlı olup, E D P’un 1/4 hissesinin intifa hakkının F B’a ait olduğu anlaşılmaktadır.

Dava konusu taşınmazın 1/2 payına yönelik olarak Türk Medeni Kanununun 194. maddesi hükmüne göre aile konutu şerhinin konulduğu ve bu şerhin kaldırılması için işbu davanın açıldığı görülmektedir.

Aile konutu şerhi konulan taşınmaz mal üzerinde herhangi bir kat irtifakı yada kat mülkiyeti tesis ve tescili olmadığı, tapu kaydında tek bir taşınmaz olarak gözüken bu taşınmazın fiili olarak birkaç bağımsız bölümden oluşan bir taşınmaz mal olduğu ve bu şekilde kullanılarak malikler arasında müşterek mülkiyet hükümlerine göre tasarruf edildiği anlaşılmaktadır.

Tarafların dava konusu taşınmazın 4 numaralı dairesini aile konutu olarak kullandıkları beyan edilmiştir.

O halde dava konusu taşınmaz üzerinde keşif yapılarak aile konutu olarak kullanılan bölümün belirlenmesi ile davacının payı, dava konusu taşınmaz üzerindeki intifa hakkı gözetilerek aile konutu olarak belirlenecek bölümle sınırlı olacak biçimde yapılacak açıklama ile şerhin korunması gerektiği düşünülmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, duruşma için takdir olunan 450 YTL. vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.12.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(Kazancı İçtihat Bilgi Bankasından alınmıştır)