HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

Aile Konutu Şerhi Bulunan Evin Terk Edilmesi, Konutun Niteliğini Değiştirmez

  • T.C.
  • YARGITAY
  • 2. HUKUK DAİRESİ
  • E. 2004/5653
  • K. 2004/6811
  • T. 26.5.2004

• AİLE KONUTU ( Davalının Önceden Davacı Eşiyle Ve Çocuklarla Birlikteliği Sürdürdükleri Konutu Terketmesi – Konutun Niteliğinin Ortadan Kalkmayacağı )

• BOŞANMA DAVASI ( Aile Konutu Şerhi Verilen Evin Terkedilmesinin Konutun Niteliğini Ortadan Kaldırmayacağı )

• MÜŞTEREK KONUTUN TERKEDİLMESİ ( Aile Konutu Şerhi Verilmesi – Davalının Konutu Terketmesinin Konutun Niteliğini Ortadan Kaldırmayacağı )

4721/m. 186, 194

ÖZET :Tarafların boşanma öncesi ve davalının müşterek konutu terk etmesinden önce çocukları ile birlikte, aile konutu şerhi verilen taşınmazda birlikteliği sürdürmüşlerdir. Davalının daha sonra konutu terki, konutu aile konutu olma niteliğini ortadan kaldırmaz.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Tarafların boşanma öncesi ve davalının müşterek konutu terk etmesinden önce çocukları ile birlikte, aile konutu şerhi verilen taşınmazda birlikteliği sürdürmüşlerdir. Davalının daha sonra konutu terki, konutu aile konutu olma niteliğini ortadan kaldırmaz.

Toplanan delillerle de konutun aile konutu olduğu belirlendiğinden ( TMK. md. 186, 194 ) davanın reddi gerekirken, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek, yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Hükmün gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine , işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.05.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(Kazancı İçtihat Bilgi Bankasından Alınmıştır)