HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

Aile Konutu Olduğunun Belirlenmesi Aile Mahkemesinin / Özgülenme Talebinde Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevi Olduğu

  • T.C.
  • YARGITAY
  • 2. HUKUK DAİRESİ
  • E. 2006/4871
  • K. 2006/11407
  • T. 19.7.2006

• AİLE KONUTU ( Olduğunun Belirlenmesi Görevi Aile Mahkemesine Ait İse de Özgülenme İstemine İlişkin Talep Yönünden Görev Sulh Hukuk Mahkemesine Ait Bulunduğu )

• GÖREV ( Taşınmazın Aile Konutu Olduğunun Belirlenmesi Görevi Aile Mahkemesine Ait İse de Özgülenme İstemine İlişkin Talep Yönünden Görev Sulh Hukuk Mahkemesine Ait Bulunduğu )

• ÖZGÜLEME İSTEMİ ( Görev – Taşınmazın Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi İsteminde Görevli Mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğu )

• SAĞ KALAN EŞE AİLE KONUTUNUN ÖZGÜLENMESİ İSTEMİ ( Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )

4721/m.194,652

1086/m.76

ÖZET : Davacının istemi dava konusu taşınmazın aile konutu olduğunun tesbiti ve sağ kalan davacı eşe özgülenmesi istemine yöneliktir.

Dava konusu taşınmazın aile konutu olduğunun belirlenmesi görevi aile mahkemesine ait ise de, özgülenme istemine ilişkin talep yönünden Türk Medeni Kanununun 652. ve devamı maddeleri dikkate alındığında görev Sulh Hukuk Mahkemesine ait bulunmaktadır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Olayları anlatmak taraflara, hukuki niteleme ise hakime aittir. ( HUMK. md. 76 )

Davacının istemi dava konusu taşınmazın aile konutu olduğunun tesbiti ve sağ kalan davacı eşe özgülenmesi ( TMK. md. 652 ) istemine yöneliktir.

Dava konusu taşınmazın aile konutu ( TMK. md. 194 ) olduğunun belirlenmesi görevi aile mahkemesine ait ise de, özgülenme istemine ilişkin talep yönünden Türk Medeni Kanununun 652. ve devamı maddeleri dikkate alındığında görev Sulh Hukuk Mahkemesine ait bulunmaktadır.

Görev kamu düzenine ilişkindir. Yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması gerekmektedir. Aile mahkemesince yapılacak iş bu konutun aile konutu olup olmadığını belirleme ile yetinmek, özgülenme talebi yönünden de görevsizlik kararı vermekten ibarettir.

Açıklanan husus üzerinde durulmadan yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.07.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(Kazancı İçtihat Bankasından alınmıştır)