HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

Açıklanamayan Telefon Görüşmeleri / Güven Sarsıcı Davranış

  • YARGITAY
  • 2. HUKUK DAİRESİ
  • E. 2003/4190
  • K. 2003/5240
  • T. 10.4.2003

• KADININ BAŞKA ERKEKLE TELEFONLAŞMASI ( Kadının Başka Bir Erkekle Uzun Süreli Telefon Görüşmeleri Yapması Güven Sarsıcı Davranışlara Girdiğinden Kadın Lehine Manevi Tazminata Hükmedilmemesi )

• GÖRÜŞMELERİN SEBEBİNİN AÇIKLANAMAMASI ( Evlilik Birliği İçerisinde Üçüncü Bir Şahısla Yaptığı Uzun Süreli Telefon Konuşmalarının Sebebini Açıklayamayan Kadının Boşanmada Kusurlu Sayılması )

• BİRLİĞİN TEMELİNİN SARSILMASI ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Sebep Olan Hadiselerde Kusurlu Eş Yararına Manevi Tazminat Takdir Edilmemesi )

• KADININ TAM KUSURLU OLMASI ( Güven Sarsıcı Davranışlar İçerisine Girererek Evlilik Birliğinin Sarsılmasına Neden Olan Kadının Kusurlu Sayılması )

• MANEVİ TAZMİNAT ( Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Sebep Olan Hadiselerde Kusurlu Eş Yararına Manevi Tazminat Takdir Edilmemesi )

4721/m.174

743/m.143

ÖZET : Evlilik birliği içerisinde üçüncü bir şahısla yaptığı uzun süreli telefon konuşmalarının sebebini açıklayamayan kadın, boşanmada kusurlu olduğundan manevi tazminat talebinin reddi gerekir.
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-4722 sayılı kanunun 1.maddesi hükmü de dikkate alındığında olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin uygulanması gerekir.
Toplanan delillerden; kadının muhtelif tarihlerde Mehmet Ş. isimli bir kişi ile uzun süreli telefon konuşmaları yaptığı güven sarsıcı davranış içersine girdiği anlaşılmaktadır. Davacı bu konuşmaların sebebini açıklayamamıştır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan hadiselerde kadında kusurludur. Kusurlu eş yararına manevi tazminat takdir edilemez ( 743 S.M.K. md.143/2 ). / ( 4721 S. TMK. M. 174 ) Bu isteğin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün 2. bentte gösterilen sebeple, manevi tazminat yönünden BOZULMASINA, kararın bozma kapsamı dışında kalan yönlerinin ise ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

(Kazancı İçtihat Bilgi Bankasından alınmıştır)