HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETLERİ

2926 S.Y.'ya ilgili önemli TEBLİĞ

ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

2926 sayılı Kanuna gore sigortalı sayıldıkları halde Bağ-Kur’a kayıt ve tescillerini yaptırmamış veya Kurum tarafından re’sen kaydı yapılmamış çiftçilerimizin, sattıkları ürün bedellerinden 1/4/1994 tarihinden itibaren prim tevkifatı yapıldığını gösteren belgeleri de eklemek suretiyle Kuruma yazılı talepte bulunmaları halinde, sigortalı sayılmalarına dair Tebliğ 22.05.2007 tarih ve 26529 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ uyarınca; 2926 sayılı Kanunun 2’nci maddesine göre sigortalı sayıldıkları halde, Kanunun 7’nci maddesinde öngörülen üç aylık süre içinde Kuruma kayıt ve tescilini yaptırmayan sigortalıların tescil işlemleri, Kanunun 9’uncu maddesine göre Kurumca re’sen yapılmakta ve sigortalıların hak ve yükümlülükleri de kayıt ve tescil edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren başlamaktadır.

Kanunun 2’nci maddesine göre sigortalı sayıldıkları halde Kuruma kayıt ve tescilleri yapılmamış ve bu Tebliğ uyarınca sattıkları ürün bedellerinden 01.04.1994 tarihinden itibaren prim tevkifatı yapılan çiftçilerin, tevkifatın yapıldığını gösteren belgeleri de eklemek suretiyle Kuruma yazılı talepte bulunmaları halinde, tevkifat tutarının Kurum hesaplarına intikal etmesi şartıyla, tevkifat yapılan tarihi takip eden aybaşından itibaren sigortalılıkları başlatılacaktır. Sigortalılıkları bu şekilde başlatılan çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini devam ettirmeleri koşuluyla, sigortalılıkları devam ettirilecektir.

 Tarımsal faaliyetin tespitinde ise Ziraat Odalarımızın kayıtları esas alınacaktır.

Sigortalının Kurumca re’sen tescili yapılmış ise, sigortalılık tevkifatın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılacaktır.

Konunun çiftçilerimize duyurulması hususunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

                  Mithat BAL                                     Vedat KOÇ

Ticari Mali İşler Şube Müdürü         Genel Sekreter V.

 

Ek: 22.05.2007 tarih ve 26529 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2926 Sayili Tarimda Kendi Adina Ve Hesabina Çalişanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapilmasina Dair Tebliğ (Seri No: 7)

TEBLİĞ

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

2926 SAYILI TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU UYGULAMA TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 7)

MADDE1 – 26/3/1994 tarihli ve 21886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu 4 Seri Numaralı Uygulama Tebliği’nin “Prim Tevkifatı Nedeniyle Tescil ve Sigortalılığın Başlangıcı” başlıklı mülga (I) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenerek eklenmiştir.

I- Prim Tevkifatı Nedeniyle Tescil ve Sigortalılığın Başlangıcı:

2926 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre sigortalı sayıldıkları halde, Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen üç aylık süre içinde Kuruma kayıt ve tescilini yaptırmayan sigortalıların tescil işlemleri, Kanunun 9 uncu maddesine göre Kurumca re’sen yapılmakta ve sigortalıların hak ve yükümlülükleri de kayıt ve tescil edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren başlamaktadır.

 Ancak, Kanunun 2 nci maddesine göre sigortalı sayıldıkları halde Kuruma kayıt ve tescilleri yapılmamış ve bu Tebliğ uyarınca sattıkları ürün bedellerinden 1/4/1994 tarihinden itibaren prim tevkifatı yapılan çiftçilerin, tevkifatın yapıldığını gösteren belgeleri de eklemek suretiyle Kuruma yazılı talepte bulunmaları halinde, tevkifat tutarının Kurum hesaplarına intikal etmesi şartıyla, tevkifat yapılan tarihi takip eden aybaşından itibaren sigortalılıkları başlatılır. Sigortalılıkları bu şekilde başlatılan çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini devam ettirmeleri koşuluyla, sigortalılıkları devam ettirilir. Tarımsal faaliyetin tespitinde ziraat odası kayıtları esas alınır. Ziraat odası kaydı olmaması halinde, tevkifata esas ürüne ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, kooperatif veya birliklerin, kayıtları esas alınır.

Sigortalının Kurumca re’sen tescili yapılmış ise, sigortalılık tevkifatın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılır.

MADDE2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. ..